Skip to main content

TEXT 6

제6절

Devanagari

데바나가리 문자

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

원문

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
반두라뜨마뜨마나스 따샤 bandhur ātmātmanas tasya
예나뜨마이바 아뜨마나 지따하 yenātmaivātmanā jitaḥ
아나뜨마나스 뚜 샤뜨루뜨베 anātmanas tu śatrutve
바르떼따뜨마이바 샤뜨루-밧 vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

동의어

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

반두후: 친구, 아뜨마: 마음, 아뜨마나하: 생명체의, 따샤: 그의, 예나: 그에 의해서, 아뜨마: 마음, 에바: 분명히, 아뜨마나: 생명체의, 지따하: 정복하다, 아나뜨마나하: 마음을 다스리는 데 실패한 사람의, 뚜: 그러나, 샤뜨루뜨베: 적대감 때문에, 바르떼따: 여전하다, 아뜨마 에바: 바로 그 마음, 샤뜨루-밧: 적으로서.

Translation

번역

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

마음을 정복한 자에게 마음은 가장 친한 친구이지만, 그렇게 하지 못한 자에게 마음은 가장 큰 적이다.

Purport

주석

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

여덟 단계의 요가를 수행하는 목적은 인간의 임무를 완수하고자 마음을 통제하여 친구가 되게 하는 데 있다. 마음을 통제하지 않는 요가 수행(쇼)은 시간 낭비일 뿐이다. 마음을 다스리지 못하는 사람은 항상 큰 적과 함께 사는 것이며, 결국 인생과 삶의 목적이 수포가 된다. 생명체의 근원적 위치는 더 높은 자의 명령을 수행하는 것이다. 마음이 정복할 수 없는 적으로 남는 한, 우리는 욕망, 화, 탐욕, 망상 등의 명령에 따라야 한다. 그러나 마음을 정복하면 모든 사람의 가슴속에 빠람아뜨마로서 자리 잡고 계신 최고인격신의 명령을 자발적으로 수행하게 된다. 진정한 요가 수행은 가슴속에 있는 빠람아뜨마와 대면하고 그 명령을 따르는 것을 수반한다. 끄리쉬나 의식을 직접 수행하는 사람은 저절로 주의 명령에 완전히 항복한다.