Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Devanagari

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

Tekst

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

Synonyms

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

bandhuḥ — sõber; ātmā — mõistus; ātmanaḥ — elusolendi; tasya — tema; yena — kelle poolt; ātmā — mõistus; eva — kindlasti; ātmanā — elusolendi poolt; jitaḥ — alistatud; anātmanaḥ — selle, kes ei ole suutnud mõistust kontrollida; tu — aga; śatrutve — vaenulikkuse tõttu; varteta — jääb; ātmā eva — seesama mõistus; śatru-vat — kui vaenlane.

Translation

Translation

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

Selle jaoks, kes on oma mõistuse alistanud, on mõistus parim sõber, kuid selle jaoks, kes seda teha pole suutnud, jääb mõistus tema suurimaks vaenlaseks.

Purport

Purport

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

Kaheksaastmelise jooga praktiseerimise eesmärgiks on õppida kontrollima mõistust nii, et sellest saaks sõber inimelu eesmärgi täitmisel. Kontrollimata oma mõistust, on jooga praktiseerimine (lihtsalt esinemise jaoks) üksnes raisatud aeg. See, kes ei suuda kontrollida oma mõistust, elab alati üheskoos oma suurima vaenlasega, ning sedasi läheb ta elu raisku ja ta ei suuda täita selle eesmärki. Elusolendi algolemuslik positsioon on täita kõrgemalt poolt tulevaid korraldusi. Nii kaua kui mõistus on alistamata vaenlane, on inimene sunnitud tegutsema iha, viha, ahnuse, illusiooni jms korralduste kohaselt. Ent kui mõistus on alistatud, nõustub ta vabast tahtest järgima Jumala Isiksuse korraldusi, kes asetseb Paramātmā kujul iga elusolendi südames. Tõeline jooga praktiseerimine tähendab Paramātmā kohtamist südames ja seejärel Tema korralduste täitmist. Kṛṣṇa teadvuse protsessi omaks võttes alistub inimene Jumala korraldustele täielikult ja automaatselt.