Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Devanagari

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

Tekst

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

Synonyms

Synonyms

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

bandhuḥ — en ven; ātmā — sindet; ātmanaḥ — for det levende væsen; tasya — for ham; yena — af hvem; ātmā — sindet; eva — afgjort; ātmanā — af det levende væsen; jitaḥ — besejret; anātmanaḥ — for den, som ikke har fået kontrol over sindet; tu — men; śatrutve — på grund af fjendskab; varteta — forbliver; ātmā eva — selve sindet; śatru-vat — som en fjende.

Translation

Translation

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

For den, der har besejret sindet, er sindet den bedste ven, men for den, som dette er mislykkedes for, vil sindet fortsætte med at være hans værste fjende.

Purport

Purport

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

FORKLARING: Formålet med at praktisere det ottefoldige yoga- system er at beherske sindet for at gøre det til en ven i fuldførelsen af den menneskelige mission. Medmindre sindet beherskes, er udøvelsen af yoga (for et syns skyld) blot tidsspilde. Kan man ikke styre sindet, lever man hele tiden sammen med sin største fjende, og således spoleres ens liv og dets mission. Det levende væsens naturlige position er at adlyde den overordnedes ordre. Så længe ens sind fortsætter med at være en ubesejret fjende, vil man være tvunget til at tjene diktaterne fra begær, vrede, griskhed, illusion osv. Når sindet derimod er besejret, indvilliger man frivilligt i at tage mod diktat fra Guddommens Personlighed, der befinder Sig i hjertet på alle som Paramātmā. Virkelig yoga-udøvelse medfører, at man møder Paramātmā inden i sit eget hjerte og derefter følger Hans diktat. For den, der engagerer sig i Kṛṣṇa-bevidsthed direkte, følger fuldkommen overgivelse til Herrens diktat automatisk.