Skip to main content

TEXT 6

ТЕКСТ 6

Devanagari

Деванагари (азбука)

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥

Text

Текст

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitaḥ
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat
бандхур а̄тма̄тманас тася
йена̄тмаива̄тмана̄ джитах̣
ана̄тманас ту шатрутве
вартета̄тмаива шатру-ват

Synonyms

Дума по дума

bandhuḥ — friend; ātmā — the mind; ātmanaḥ — of the living entity; tasya — of him; yena — by whom; ātmā — the mind; eva — certainly; ātmanā — by the living entity; jitaḥ — conquered; anātmanaḥ — of one who has failed to control the mind; tu — but; śatrutve — because of enmity; varteta — remains; ātmā eva — the very mind; śatru-vat — as an enemy.

бандхух̣ – приятел; а̄тма̄ – умът; а̄тманах̣ – на живото същество; тася – на него; йена – от когото; а̄тма̄ – умът; ева – несъмнено; а̄тмана̄ – от живото същество; джитах̣ – победен; ана̄тманах̣ – за човек, който не е овладял ума; ту – но; шатрутве – поради враждебност; вартета – остава; а̄тма̄ ева – самият ум; шатру-ват – като неприятел.

Translation

Превод

For him who has conquered the mind, the mind is the best of friends; but for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy.

За човек, който е покорил ума, той е най-добрият му приятел, но за този, който не е успял да го овладее, умът остава най-големият му враг.

Purport

Коментар

The purpose of practicing eightfold yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human mission. Unless the mind is controlled, the practice of yoga (for show) is simply a waste of time. One who cannot control his mind lives always with the greatest enemy, and thus his life and its mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one’s mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the Personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramātmā. Real yoga practice entails meeting the Paramātmā within the heart and then following His dictation. For one who takes to Kṛṣṇa consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically.

ПОЯСНЕНИЕ:<~>Целта на осемстепенната йога е да бъде поставен умът под контрол, за да стане приятел в изпълнение на мисията на човешкия живот. Показното практикуване на йога, без контрол над ума, е просто загуба на време. Този, който не може да обуздава ума, живее постоянно с най-големия си враг и по такъв начин животът и мисията на живота му се провалят. По природа живото същество е призвано да следва напътствията на Върховния. Докато умът остава непокорен враг, човек е принуден да изпълнява заповедите на похотта, гнева, алчността, илюзията и т.н. Но щом умът бъде овладян, той доброволно приема заповедите на Върховния Бог, пребиваващ във всяко сърце като Парама̄тма̄. Истинската йога предполага среща с Парама̄тма̄ в сърцето и следване на неговите напътствия. А за този, който директно приеме Кр̣ш̣н̣а съзнание, съвършеното отдаване на заповедите на Бога следва от само себе си.