Skip to main content

TEXT 41

VERŠ 41

Devanagari

Dévanágarí

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: ।
श‍ुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

Text

Verš

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyms

Synonyma

prāpya — after achieving; puṇya-kṛtām — of those who performed pious activities; lokān — planets; uṣitvā — after dwelling; śāśvatīḥ — many; samāḥ — years; śucīnām — of the pious; śrī-matām — of the prosperous; gehe — in the house; yoga-bhraṣṭaḥ — one who has fallen from the path of self-realization; abhijāyate — takes his birth.

prāpya — po dosiahnutí; puṇya-kṛtām — tí, čo vykonali zbožné činy; lokān — planéty; uṣitvā — potom, čo žili; śāśvatīḥ — mnoho; samāḥ — rokov; śucīnām — zbožných; śrī-matām — vznešených; gehe — v dome; yoga-bhraṣṭaḥ — ten, kto odpadol z cesty sebarealizácie; abhijāyate — narodí sa.

Translation

Překlad

The unsuccessful yogī, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people, or into a family of rich aristocracy.

Potom, čo sa neúspešný yogīn mnoho a mnoho rokov radoval na planétach zbožných bytostí, narodí sa v rodine spravodlivých ľudí alebo bohatých aristokratov.

Purport

Význam

The unsuccessful yogīs are divided into two classes: one is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. The yogī who falls after a short period of practice goes to the higher planets, where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet, to take birth in the family of a righteous brāhmaṇa Vaiṣṇava or of aristocratic merchants.

Yogīni, ktorí neuspeli, sa dajú rozdeliť na tých, ktorí odpadli po krátkom čase a urobili len malý pokrok, a na tých, ktorí sa venovali yoge dlhšiu dobu a odpadli. Yogīn, ktorý odpadol po krátkom čase, sa po smrti dostane na vyššie planéty, kde sídlia zbožní. Keď tam strávi mnoho rokov, vráti sa na túto planétu, aby sa narodil v rodine spravodlivých vaiṣṇavských brāhmaṇov alebo v bohatej rodine obchodníkov.

The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Kṛṣṇa consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed, by the grace of the Lord, to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Kṛṣṇa consciousness.

Pravým cieľom yogy je dosiahnuť najvyššiu dokonalosť — vedomie Kṛṣṇu, ako už bolo popísané v predchádzajúcich veršoch. Tí, ktorí nemajú dostatočné odhodlanie, aby ho dosiahli a pre hmotné pokušenia neuspejú, môžu vďaka Pánovej milosti uspokojiť svoje hmotné sklony a žiť v blahobyte. Napokon dostanú príležitosť priaznivého života v zbožných alebo vznešených rodinách. Tí, ktorí sa narodia v takýchto rodinách, môžu využiť možnosti, ktoré sa im núkajú a znovu sa pokúsiť dosiahnuť dokonalosť vo vedomí Kṛṣṇu.