Skip to main content

TEXT 41

제41절

Devanagari

데바나가리 문자

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती: समा: ।
श‍ुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

Text

원문

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate
쁘라뺘 뿐야-끄리땀 로깐 prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
우쉬뜨바 샤스바띠 사마하 uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
슈찌남 스리마땀 게헤 śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
요가-브라쉬또’비자야떼 yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyms

동의어

prāpya — after achieving; puṇya-kṛtām — of those who performed pious activities; lokān — planets; uṣitvā — after dwelling; śāśvatīḥ — many; samāḥ — years; śucīnām — of the pious; śrī-matām — of the prosperous; gehe — in the house; yoga-bhraṣṭaḥ — one who has fallen from the path of self-realization; abhijāyate — takes his birth.

쁘라뺘: 이룩한 다음에, 뿐야-끄리땀: 경건한 행위를 한 자들의, 로깐: 행성들, 우쉬뜨바: 거주한 다음에, 샤스바띠히: 많은, 사마하: 다년간, 슈찌남: 경건한 자의, 스리-마땀: 번영하는 자의, 게헤: 집에, 요가-브라쉬따하: 자아 인식의 길에서 벗어난 자, 아비자야떼: 태어난다.

Translation

번역

The unsuccessful yogī, after many, many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people, or into a family of rich aristocracy.

성공하지 못한 요기는 경건한 생명체들이 사는 행성에서 오랜 세월을 즐긴 다음, 덕망 있는 가문이나 부유한 귀족 가문에서 태어나느니라.

Purport

주석

The unsuccessful yogīs are divided into two classes: one is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. The yogī who falls after a short period of practice goes to the higher planets, where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet, to take birth in the family of a righteous brāhmaṇa Vaiṣṇava or of aristocratic merchants.

성공하지 못한 요기는 두 가지 부류로 나뉜다. 하나는 아주 약간의 발전을 이루다 타락한 자이고, 다른 하나는 오랜 기간의 수행 후 타락한 자이다. 잠시 수행 후 타락한 자는 경건한 생명체들에게만 허락되는 더 높은 행성들에 들어간다. 그곳에서 긴 생을 보낸 후, 이 지구로 다시 내려와 덕망 있는 브라흐마나 바이쉬나바 집안이나 귀족적 상인 집안에서 태어난다.

The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Kṛṣṇa consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed, by the grace of the Lord, to make full utilization of their material propensities. And after that, they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full Kṛṣṇa consciousness.

요가 수행의 진정한 목적은 이 장의 마지막 구절에서 설명한 바와 같이, 끄리쉬나 의식의 가장 높은 경지에 도달하는 것이다. 그러나 그 정도를 인내하지 못하고 물질적 유혹 때문에 실패하는 자는 주의 은총으로 그들의 물질적 성향을 완전히 채우도록 허락받는다. 그런 다음, 명문 가문이나 귀족 가문에서 부유한 삶을 누릴 기회를 얻는다. 이러한 가문에 태어나는 사람들은 그 편의를 이용해 완전한 끄리쉬나 의식에 다시 오르고자 노력한다.