Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Devanagari

Devanagari

कच्च‍िन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण: पथि ॥ ३८ ॥

Text

Tekstas

kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi
kaccin nobhaya-vibhraṣṭaś
chinnābhram iva naśyati
apratiṣṭho mahā-bāho
vimūḍho brahmaṇaḥ pathi

Synonyms

Synonyms

kaccit — whether; na — not; ubhaya — both; vibhraṣṭaḥ — deviated from; chinna — torn; abhram — cloud; iva — like; naśyati — perishes; apratiṣṭhaḥ — without any position; mahā-bāho — O mighty-armed Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — bewildered; brahmaṇaḥ — of transcendence; pathi — on the path.

kaccit — ar; na — ne; ubhaya — abiejų; vibhraṣṭaḥ — nutolęs nuo; chinna — atplėštas; abhram — debesis; iva — lyg; naśyati — išnyksta; apratiṣṭhaḥ — be vietos; mahā-bāho — o tvirtaranki Kṛṣṇa; vimūḍhaḥ — išklydęs iš; brahmaṇaḥ — transcendencijos; pathi — kelio.

Translation

Translation

O mighty-armed Kṛṣṇa, does not such a man, who is bewildered from the path of transcendence, fall away from both spiritual and material success and perish like a riven cloud, with no position in any sphere?

O tvirtaranki Kṛṣṇa, ar žmogus, išklydęs iš transcendencijos kelio, nepatirs nesėkmės ir dvasiškai, ir materialiai, ar neišnyks jis lyg vėjo draskomas debesis, nei šen, nei ten nerasdamas sau vietos?

Purport

Purport

There are two ways to progress. Those who are materialists have no interest in transcendence; therefore they are more interested in material advancement by economic development, or in promotion to the higher planets by appropriate work. When one takes to the path of transcendence, one has to cease all material activities and sacrifice all forms of so-called material happiness. If the aspiring transcendentalist fails, then he apparently loses both ways; in other words, he can enjoy neither material happiness nor spiritual success. He has no position; he is like a riven cloud. A cloud in the sky sometimes deviates from a small cloud and joins a big one. But if it cannot join a big one, then it is blown away by the wind and becomes a nonentity in the vast sky. The brahmaṇaḥ pathi is the path of transcendental realization through knowing oneself to be spiritual in essence, part and parcel of the Supreme Lord, who is manifested as Brahman, Paramātmā and Bhagavān. Lord Śrī Kṛṣṇa is the fullest manifestation of the Supreme Absolute Truth, and therefore one who is surrendered to the Supreme Person is a successful transcendentalist. To reach this goal of life through Brahman and Paramātmā realization takes many, many births (bahūnāṁ janmanām ante). Therefore the supermost path of transcendental realization is bhakti-yoga, or Kṛṣṇa consciousness, the direct method.

KOMENTARAS: Yra du tobulėjimo keliai. Materialistams nerūpi transcendencija, jiems žymiai svarbiau spartinti materialią pažangą vystant ekonomiką, arba atliekant tam tikrą veiklą siekti aukštesnių planetų. Stojus į transcendencijos kelią, reikia atsisakyti bet kokios materialios veiklos ir paaukoti savo vadinamą materialią laimę, nesvarbu, kad ir kokias formas ji turėtų. Kai transcendentalisto pastangas ištinka nesėkmė, jis patiria dvigubą netektį. Kitaip sakant, transcendentalistas nesuranda nei materialios laimės, nei susilaukia dvasinės sėkmės. Jis neranda sau vietos ir panašus į vėjo išdraikytą debesį. Kartais matyti, kaip danguje nuo mažo debesies atplyšta lopinėlis ir prikimba prie didelio. Tačiau kartais debesėlį pasigauna vėjas, ir jis ištirpsta dangaus platybėse. Brahmaṇaḥ pathi – tai transcendencijos pažinimo kelias, suvokiant save kaip dvasinę esmę, neatskiriamą Aukščiausiojo Viešpaties, kuris pasireiškia kaip Brahmanas, Paramātmā ir Bhāgavanas, dalelę. Viešpats Śrī Kṛṣṇa – pilniausias Aukščiausios Absoliučios Tiesos pasireiškimas, todėl transcendentalistas, kuris atsiduoda Aukščiausiajam Asmeniui, patiria sėkmę. Norint pasiekti gyvenimo tikslą per Brahmano ir Paramātmos pažinimą reikia daugybės gyvenimų (bahūnāṁ janmanām ante). Todėl pats geriausias ir tiesiausias transcendencijos pažinimo kelias – tai bhakti-yoga, arba Kṛsṇos sąmonė.