Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Деванагарі

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Текст

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
а̄рурукшор мунер йоґам̇
карма ка̄ран̣ам учйате
йоґа̄рӯд̣гасйа тасйаіва
ш́амах̣ ка̄ран̣ам учйате

Synonyms

Послівний переклад

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

а̄рурукшох̣—для того, хто лише розпочав практикувати йоґу; мунех̣—мудреця; йоґам—система восьмиступеневої йоґи; карма—робота; ка̄ран̣ам—засіб; учйате—сказано, що; йоґа—восьмиступенева йоґа; а̄рӯд̣гасйа—того, хто досяг; тасйа—його; ева—неодмінно; ш́амах̣—припинення будь-якої матеріальної діяльності; ка̄ран̣ам— засіб; учйате—сказано, що.

Translation

Переклад

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Вважають, що для неофіта у восьмиступеневій системі йоґи робота є засобом, а для того, хто вже досяг вершин, засобом стає припинення будь-якої матеріальної діяльності.

Purport

Коментар

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

ПОЯСНЕННЯ: Йоґа — це шлях, який веде до возз’єднання із Всевишнім. Її можна порівняти із сходами, що ведуть до найвищої духовної реалізації. Сходи ці починаються з найнижчих матеріальних умов існування живої істоти й підіймаються до верховин досконалого самоусвідомлення і чистого духовного життя. Залежно від рівня сходження, різні частини сходів називають по-різному. Але всі сходи загалом називають йоґою й поділяють їх на три частини, а саме: на джн̃а̄на-йоґу, дгйа̄на-йоґу і бгакті-йоґу. Початок цих сходів називають стадією йоґа̄рурукшу, а найвищий східець, вершину — йоґа̄рӯд̣гою.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

Що стосується восьмиступеневої йоґи, то початкові спроби ввійти в стан медитації за допомогою засад на впорядкування життя й практики різних сидячих поз (які в більший чи меншій мірі є фізичними вправами), слід розглядати як матеріальну кармічну діяльність. Така діяльність допомагає досягнути досконалої психічної рівноваги, необхідної для того, щоб опанувати свої чуття. Коли людина оволодіває технікою медитації, її розум стає врівноваженим.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Однак, людина, яка усвідомлює Кр̣шн̣у, з самого початку перебуває в стані медитації, тому що завжди думає про Кр̣шн̣у. Вважають, що така людина, завдяки своєму неухильному служінні Кр̣шн̣і, припинила будь-яку матеріальну діяльність.