Skip to main content

TEXT 3

VERŠ 3

Devanagari

Dévanágarí

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Verš

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synonyma

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — začiatočník v yoge; muneḥ — pre múdrych; yogam — osemstupňová yoga; karma — činy; kāraṇam — prostriedok; ucyate — hovorí sa; yoga — osemstupňovou yogou; ārūḍhasya — kto zavŕšil; tasya — jeho; eva — zaiste; śamaḥ — zastavenie všetkých hmotných činností; kāraṇam — prostriedkom; ucyate — hovorí sa.

Translation

Překlad

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Hovorí sa, že činy sú prostriedkom pre začiatočníka v osemstupňovej yoge a zanechanie všetkých hmotných činností je prostriedkom pre toho, kto yogu zavŕšil.

Purport

Význam

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

Metóda, pomocou ktorej sa človek môže spojiť s Najvyšším Pánom sa nazýva yoga a dá sa prirovnať k rebríku, po ktorom môžeme dosiahnuť najvyššiu duchovnú realizáciu. Tento rebrík začína v najnižšom hmotnom stave živej bytosti a pokračuje k úplnej sebarealizácii čistého duchovného života. Priečky tohto rebríka predstavujú rôzne metódy yogy, ktoré možno rozdeliť na tri skupiny: jñāna-yogu, dhyāna-yogu a bhakti-yogu; spodná priečka sa nazýva yogārurukṣu a najvyššia yogārūḍha.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

Ten, kto sa venuje aṣṭāṅga-yoge, sa musí spočiatku riadiť podľa istých predpísaných pravidiel a osvojiť si rôzne pozície (ide viac-menej o telesné cvičenia); až potom môže prejsť na meditáciu. Toto všetko vedie k dosiahnutiu dokonalej duševnej rovnováhy a k schopnosti ovládať zmysly. Keď urobí pokrok v meditácii, oslobodí sa od všetkých rušivých psychických činností. Tieto yogové cvičenia a zásady sú však viac-menej plodonosnými činnosťami na hmotnej úrovni.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Kṛṣṇov oddaný nemusí prejsť týmito úrovňami, pretože je pohrúžený v myšlienkach na Kṛṣṇu, takže už od samého začiatku je pohrúžený do meditácie. Keďže neprestajne slúži Kṛṣṇovi, je oslobodený od všetkých hmotných činností.