Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Tekst

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synoniemen

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — die nog maar net met yoga begonnen is; muneḥ — van de wijze; yogam — het achtvoudige yogastelsel; karma — activiteiten; kāraṇam — de methode; ucyate — wordt gezegd; yoga — achtvoudige yoga; ārūḍhasya — van iemand die bereikt heeft; tasya — zijn; eva — zeker; śamaḥ — beëindigen van alle materiële activiteiten; kāraṇam — de methode; ucyate — wordt gezegd.

Translation

Vertaling

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Voor de beginner in het achtvoudige yogastelsel is werk de methode, maar voor wie al gevorderd is, is het beëindigen van alle materiële activiteiten de methode.

Purport

Betekenisverklaring

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

De methode waarbij iemand zich met de Allerhoogste verbindt wordt ‘yoga’ genoemd. Ze kan vergeleken worden met een ladder om de allerhoogste spirituele bewustwording te bereiken. Deze ladder begint vanaf de laagste materiële toestand van het levend wezen en verheft zich tot perfecte zelfrealisatie in een zuiver spiritueel leven. Naargelang de diverse niveaus hebben de verschillende delen van de ladder verschillende benamingen. Maar de hele ladder wordt ‘yoga’ genoemd en kan in drie delen worden onderverdeeld: jñāna-yoga, dhyāna-yoga en bhakti-yoga. Het begin van de ladder wordt het stadium van yogārurukṣu genoemd en de hoogste sport wordt yogārūḍha genoemd.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

De pogingen die in het begin van de achtvoudige yogamethode ondernomen worden om in meditatie te komen door een gereguleerd leven te leiden en door verschillende zithoudingen te beoefenen (die min of meer lichamelijke oefeningen zijn), worden als resultaatgerichte, materiële activiteiten beschouwd. Al deze activiteiten leiden tot een perfect mentaal evenwicht om de zintuigen te beheersen. Wanneer iemand volleerd is in meditatie, stopt hij alle verstorende mentale activiteiten.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Maar een Kṛṣṇa-bewust persoon bevindt zich vanaf het begin op het niveau van meditatie, omdat hij altijd aan Kṛṣṇa denkt. En omdat hij altijd bezig is Kṛṣṇa te dienen, wordt hij beschouwd als iemand die met alle materiële activiteiten is gestopt.