Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Tekstas

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synonyms

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — ką tik pradėjusio praktikuoti yogą; muneḥ — išminčiaus; yogam — aštuonialypės yogos sistema; karma — darbas; kāraṇam — priemonė; ucyate — sakoma, kad yra; yoga — aštuonialypę yogą; ārūḍhasya — tas, kuris pasiekė; tasya — jo; eva — tikrai; śamaḥ — materialios veiklos nutraukimas; kāraṇam — priemonė; ucyate — sakoma, yra.

Translation

Translation

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Pasakyta, kad pradedančiam aštuonialypės yogos praktiką darbas yra priemonė, o priemonė pasiekusiam yogos aukštumų – atsisakyti bet kokios materialios veiklos.

Purport

Purport

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

KOMENTARAS: Jungties su Aukščiausiuoju procesas vadinasi yoga. Jį galima palyginti su laiptais, vedančiais į dvasinio pažinimo viršūnę. Laiptai prasideda žemiausiu gyvosios esybės būviu – materialia būtimi ir kyla į tobulą savęs pažinimą bei gryną dvasinį gyvenimą. Tam tikroms laiptų pakopoms duoti skirtingi vardai, atitinkantys skirtingą pakilimo aukštį. Bet patys laiptai vadinami yoga ir skirstomi į tris dalis: jñāna-yogą, dhyāna- yogą ir bhakti-yogą. Laiptų pradžia – yogārurukṣu stadija, o aukščiausias laiptelis – yogārūḍha.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

O dėl aštuonialypės yogos, tai pirmieji bandymai medituoti laikantis gyvenimą reguliuojančių principų ir atliekant įvairias sėdėjimo pozas (kurios šiaip ar taip tėra fiziniai pratimai) vertinami kaip materiali karminė veikla. Tokia veikla padeda pasiekti visišką proto pusiausvyrą ir šitaip suvaldyti jusles. Įvaldžius meditacijos techniką, protas nurimsta.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus nuo pat pradžių yra pasiekęs meditacijos lygį, nes jis nuolat galvoja apie Kṛṣṇą. Jis visada tarnauja Kṛṣṇai, todėl ir yra sakoma, kad jis nustojo materialiai veikti.