Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Tekst

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synonyms

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — der lige har begyndt yoga; muneḥ — for vismanden; yogam — det ottefoldige yoga-system; karma — arbejde; kāraṇam — midlet; ucyate — siges at være; yoga — den ottefoldige yoga; ārūḍhasya — der har opnået; tasya — for ham; eva — afgjort; śamaḥ — ophør af alle materielle aktiviteter; kāraṇam — midlet; ucyate — siges at være.

Translation

Translation

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

For begynderen i det ottefoldige yoga-system siges handling at være vejen, og for den, der allerede er avanceret i yoga, siges ophør med alle materielle handlinger at være vejen.

Purport

Purport

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

FORKLARING: Processen, hvormed man forbinder sig med den Højeste, kaldes yoga. Den kan sammenlignes med en stige, der fører op til den højeste åndelige erkendelse. Denne stige starter med det levende væsens laveste materielle tilstand og fortsætter videre op til fuldkommen selverkendelse i rent åndeligt liv. Stigens forskellige trin har forskellige navne alt efter de forskellige niveauer af erkendelse. Men i sin helhed kaldes stigen for yoga og kan inddeles i tre afsnit, nemlig jñāna-yoga, dhyāna-yoga og bhakti-yoga. Stigens begyndelse kaldes yogārurukṣu-stadiet, og det højeste trin kaldes yogārūḍha.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

I det ottefoldige yoga-system anses forsøg på i begyndelsen at komme i meditation ved at følge regulerende principper og praktisere de forskellige siddestillinger (der mere eller mindre er kropslige øvelser) for at være frugtstræbende materielle aktiviteter. Alle sådanne aktiviteter fører til, at man opnår fuldstændig mental ligevægt og kan beherske sanserne. Når man er blevet fuldendt i praktiseringen af meditation, ophører man med alle forstyrrende mentale aktiviteter.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

En Kṛṣṇa-bevidst person befinder sig dog lige fra starten af på meditationsstadet, da han altid tænker på Kṛṣṇa. Og fordi han konstant er engageret i Kṛṣṇas tjeneste, anses han for at være ophørt med alle materielle handlinger.