Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Dévanágarí

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Verš

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate

Synonyms

Synonyma

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

ārurukṣoḥ — který se právě začal věnovat yoze; muneḥ — mudrce; yogam — osmistupňový systém yogy; karma — práce; kāraṇam — prostředek; ucyate — je řečeno, že je; yoga — osmistupňová yoga; ārūḍhasya — toho, kdo dovršil; tasya — jeho; eva — jistě; śamaḥ — ukončení všech hmotných činností; kāraṇam — prostředek; ucyate — je řečeno, že je.

Translation

Překlad

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

Je řečeno, že pro začátečníka v osmistupňovém systému yogy je prostředkem činnost a pro toho, kdo je v yoze již pokročilý, je prostředkem ukončení všech hmotných činností.

Purport

Význam

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

Proces umožňující spojit se s Nejvyšším se nazývá yoga. Je možné ho přirovnat k žebříku určenému k dosažení nejvyšší duchovní realizace. Tento žebřík začíná u nejnižšího hmotného postavení živé bytosti a vede k dokonalé seberealizaci v čistém duchovním životě. Jeho příčky jsou označeny různými jmény podle různých úrovní; nicméně celý žebřík se nazývá yoga a lze ho rozdělit na tři části — jñāna-yogu, dhyāna-yogu a bhakti-yogu. Začátek žebříku je úroveň yogārurukṣu a nejvyšší příčka je úroveň yogārūḍha.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

Co se týče osmistupňového systému yogy, počáteční pokusy dosáhnout meditace dodržováním usměrňujících zásad a různými sedy (jde víceméně o cvičení těla) jsou považovány za hmotné činnosti s vidinou jejich plodů. Vedou k dosažení dokonalé mentální rovnováhy a následnému ovládnutí smyslů. Když se yogī zdokonalí v meditaci, ukončí veškeré rušivé činnosti.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Ten, kdo má vědomí Kṛṣṇy, však již od počátku setrvává na úrovni meditace, neboť vždy myslí na Kṛṣṇu. A jelikož neustále slouží Kṛṣṇovi, rozumí se, že zanechal všech hmotných činností.