Skip to main content

TEXT 3

ТЕКСТ 3

Devanagari

Деванагари (азбука)

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्यतस्यैव शम: कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

Text

Текст

ārurukṣor muner yogaṁ
karma kāraṇam ucyate
yogārūḍhasya tasyaiva
śamaḥ kāraṇam ucyate
а̄рурукш̣ор мунер йогам
карма ка̄ран̣ам учяте
йога̄рӯд̣хася тасяива
шамах̣ ка̄ран̣ам учяте

Synonyms

Дума по дума

ārurukṣoḥ — who has just begun yoga; muneḥ — of the sage; yogam — the eightfold yoga system; karma — work; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be; yoga — eightfold yoga; ārūḍhasya — of one who has attained; tasya — his; eva — certainly; śamaḥ — cessation of all material activities; kāraṇam — the means; ucyate — is said to be.

а̄рурукш̣ох̣ – който започва да се занимава с йога; мунех̣ – на мъдреца; йогам – осемстепенната йога система; карма – работа; ка̄ран̣ам – начин; учяте – се казва, че е; йога – осморната йога; а̄рӯд̣хася – на всеки, който е достигнал; тася – неговото; ева – несъмнено; шамах̣ – прекратяване на всички материални дейности; ка̄ран̣ам – начин; учяте – се казва, че е.

Translation

Превод

For one who is a neophyte in the eightfold yoga system, work is said to be the means; and for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to be the means.

За начинаещия в осемстепенната йога система работата е подходящият начин на действие, а за напредналия – прекратяването на всички материални дейности е подходящият начин.

Purport

Коментар

The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. This ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevations, different parts of the ladder are known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided into three parts, namely jñāna-yoga, dhyāna-yoga and bhakti-yoga. The beginning of the ladder is called the yogārurukṣu stage, and the highest rung is called yogārūḍha.

ПОЯСНЕНИЕ: Методът за свързване на човек с Върховния се нарича йога. Той може да бъде сравнен със стълба, която води към висшето духовно осъзнаване. Стълбата започва от най-ниското материално положение на живото същество и се издига до съвършеното себепознание в чистия духовен живот. В зависимост от напредъка различните стъпала са познати под различни имена. Но като цяло стълбата се нарича йога и може да бъде разделена на три части: гя̄на йога, дхя̄на йога и бхакти йога. Началото на стълбата се нарича йога̄рурукш̣у, а последното ѝ стъпало е известно като йога̄рӯд̣ха.

Concerning the eightfold yoga system, attempts in the beginning to enter into meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures (which are more or less bodily exercises) are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities.

Що се отнася до осемстепенната йога система, началните опити за медитация чрез регулиран живот и практика на различни йога пози (вид физически упражнения), се приемат за материални плодоносни дейности. Тези дейности водят до съвършено умствено равновесие и контрол над сетивата. Когато усъвършенства медитацията, човек прекратява всички умствени безпокойства.

A Kṛṣṇa conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he always thinks of Kṛṣṇa. And, being constantly engaged in the service of Kṛṣṇa, he is considered to have ceased all material activities.

Но Кр̣ш̣н̣а осъзнатият от самото начало се намира на нивото на медитацията, защото винаги мисли за Кр̣ш̣н̣а. И понеже постоянно служи на Кр̣ш̣н̣а, може да се каже, че е прекратил всички материални дейности.