Skip to main content

TEXT 16

VERŠ 16

Devanagari

Dévanágarí

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Verš

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna

Synonyms

Synonyma

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

na — nikdy; ati — príliš; aśnataḥ — pre toho, kto je; tu — však; yogaḥ — spojenie s Najvyšším; asti — je; na — ani; ca — tiež; ekāntam — príliš; anaśnataḥ — pre toho, kto neje; na — ani; ca — aj; ati — priveľa; svapna-śīlasya — kto spí; jāgrataḥ — pre toho, kto priveľa bdie; na — nie; eva — vôbec; ca — a; arjuna — ó, Arjuna.

Translation

Překlad

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

Yogīnom sa nemôže stať ten, kto sa prejedá, ani ten, kto je príliš málo, kto spí viac, než je treba, alebo spí málo, ó, Arjuna.

Purport

Význam

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

Yogīnom sa tu odporúča, aby usmernili jedenie a spanie. Prejedať sa znamená jesť viac, než je nutné k udržaniu tela a duše pohromade. Človek nemusí jesť zvieratá, keď má hojnosť obilnín, strukovín, zeleniny, ovocia a mlieka. Podľa Bhagavad-gīty je takáto jednoduchá strava v kvalite dobra. Mäso zvierat je pre tých, u ktorých prevláda kvalita nevedomosti. Preto ľudia, ktorí pijú alkohol, fajčia a jedia mäso alebo jedlo, ktoré nebolo najprv obetované Kṛṣṇovi, budú vystavení hriešnym následkom, lebo požívajú samé nečisté veci. Každý, kto pripravuje jedlo bez toho, že by ho obetoval Kṛṣṇovi, alebo je len preto, aby uspokojil svoje zmysly, je iba hriech (bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt; Bg. 3.13). Ten, kto je hriech, alebo je viac, než potrebuje jeho telo, sa nemôže riadne venovať yoge. Najlepšie je jesť iba jedlo obetované Kṛṣṇovi. Kṛṣṇov oddaný nikdy nezje nič, čo nebolo obetované Kṛṣṇovi. Preto môže dokonalosť v yoge dosiahnuť iba človek vedomý si Kṛṣṇu. Ani ten, kto sa umelo zrieka jedla a vytvára si vlastné pravidlá pre držanie pôstu, nerobí yogu. Oddaný Najvyššieho Pána zachováva pôst podľa príkazov písiem. Nepostí sa, ani neje viac než treba, a preto je spôsobilý robiť yogu. Tomu, kto je viac, než potrebuje, sa často sníva, a preto musí spať dlhšie, než je nutné. Nemali by sme spať dlhšie ako šesť hodín denne. Kto prespí viac než šesť z dvadsiatich štyroch hodín denne, je pod vplyvom nevedomosti. Taký človek, ktorý priveľa spí, je lenivý, a preto sa nemôže venovať yoge.