Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Dévanágarí

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Verš

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna

Synonyms

Synonyma

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

na — nikdy; ati — příliš mnoho; aśnataḥ — toho, kdo jí; tu — však; yogaḥ — spojení s Nejvyšším; asti — je; na — ani; ca — také; ekāntam — přehnaně; anaśnataḥ — toho, kdo si odpírá jídlo; na — ani; ca — také; ati — příliš mnoho; svapna-śīlasya — toho, kdo spí; jāgrataḥ — nebo toho, kdo zůstává v noci příliš dlouho vzhůru; na — ne; eva — kdy; ca — a; arjuna — ó Arjuno.

Translation

Překlad

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

Ó Arjuno, nikdo se nemůže stát yogīnem, pokud se přejídá nebo jí příliš málo, spí přespříliš nebo naopak spí nedostatečně.

Purport

Význam

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

Zde se yogīnům doporučuje usměrnit příjem potravy a spánek. Přejídat se znamená jíst víc než je nezbytné k udržení se při životě. Není zapotřebí jíst zvířata, protože je dostatek obilnin, zeleniny, ovoce a mléka. Tato prostá potrava se podle Bhagavad-gīty vyznačuje kvalitou dobra. Potrava ze zvířat je pro osoby ovlivněné kvalitou nevědomosti. Ti, kdo pijí, kouří a jedí maso či jídlo, které nebylo obětováno Kṛṣṇovi, budou trpět reakcemi za hříšné jednání, protože přijímají nečistou potravu. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt: každý, kdo jí, aby potěšil své smysly — vaří si pro sebe a neobětuje jídlo Kṛṣṇovi — jí pouze hřích. Osoba, která jí hřích a jí víc, než kolik má, nemůže provádět dokonalou yogu. Nejlépe je jíst jedině jídlo obětované Kṛṣṇovi. Ten, kdo má vědomí Kṛṣṇy, nejí nic, co nebylo nejprve obětováno Kṛṣṇovi, a proto jedině on může dosáhnout dokonalosti v yoze. Provádět yogu nemůže ani ten, kdo se nepřirozeně zříká jídla a vymýšlí si vlastní pravidla půstu. Osoba vědomá si Kṛṣṇy zachovává půst podle doporučení písem. Nepostí se ani nejí víc, než je nutné, a díky tomu je způsobilá pro yogu. Když jí někdo víc, než potřebuje, bude hodně snít, a kvůli tomu spát déle, než je zapotřebí. Nemělo by se spát víc než šest hodin denně. Pokud někdo prospí z dvaceti čtyř hodin víc než šest, nepochybně musí být ovlivněn kvalitou nevědomosti. Ten, kdo je pod vlivem kvality nevědomosti, je líný a náchylný k přílišnému spánku. Nikdo takový nemůže provádět yogu.