Skip to main content

TEXT 16

ТЕКСТ 16

Devanagari

Деванагари (азбука)

नात्यश्न‍तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्न‍त: ।
न चातिस्वप्‍नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

Text

Текст

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna
на̄тй-ашнатас 'ту його 'сти
на чаика̄нтам анашнатах̣
на ча̄ти-свапна-шӣлася
джа̄грато наива ча̄рджуна

Synonyms

Дума по дума

na — never; ati — too much; aśnataḥ — of one who eats; tu — but; yogaḥ — linking with the Supreme; asti — there is; na — nor; ca — also; ekāntam — overly; anaśnataḥ — abstaining from eating; na — nor; ca — also; ati — too much; svapna-śīlasya — of one who sleeps; jāgrataḥ — or one who keeps night watch too much; na — not; eva — ever; ca — and; arjuna — O Arjuna.

на – не; ати – твърде много; ашнатах̣ – който яде; ту – но; йогах̣ – като се свързва с Върховния; асти – има; на – нито; ча – също; ека̄нтам – прекомерно; анашнатах̣ – се въздържа от ядене; на – нито; ча – също; ати – твърде много; свапна-шӣлася – който спи; джа̄гратах̣ – който остава буден до късно през нощта; на – нито; ева – някога; ча – и; арджуна – о, Арджуна.

Translation

Превод

There is no possibility of one’s becoming a yogī, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough.

О, Арджуна, човек, който яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи достатъчно, не може да стане йогӣ.

Purport

Коментар

Regulation of diet and sleep is recommended herein for the yogīs. Too much eating means eating more than is required to keep the body and soul together. There is no need for men to eat animals, because there is an ample supply of grains, vegetables, fruits and milk. Such simple foodstuff is considered to be in the mode of goodness according to the Bhagavad-gītā. Animal food is for those in the mode of ignorance. Therefore, those who indulge in animal food, drinking, smoking and eating food which is not first offered to Kṛṣṇa will suffer sinful reactions because of eating only polluted things. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma-kāraṇāt. Anyone who eats for sense pleasure, or cooks for himself, not offering his food to Kṛṣṇa, eats only sin. One who eats sin and eats more than is allotted to him cannot execute perfect yoga. It is best that one eat only the remnants of foodstuff offered to Kṛṣṇa. A person in Kṛṣṇa consciousness does not eat anything which is not first offered to Kṛṣṇa. Therefore, only the Kṛṣṇa conscious person can attain perfection in yoga practice. Nor can one who artificially abstains from eating, manufacturing his own personal process of fasting, practice yoga. The Kṛṣṇa conscious person observes fasting as it is recommended in the scriptures. He does not fast or eat more than is required, and he is thus competent to perform yoga practice. One who eats more than required will dream very much while sleeping, and he must consequently sleep more than is required. One should not sleep more than six hours daily. One who sleeps more than six hours out of twenty-four is certainly influenced by the mode of ignorance. A person in the mode of ignorance is lazy and prone to sleep a great deal. Such a person cannot perform yoga.

ПОЯСНЕНИЕ: Тук на йогӣте се препоръчва да регулират храненето и съня си. Да се яде твърде много, означава да се яде повече от необходимото за поддържане на тялото. Не е нужно хората да ядат животни; има достатъчно зърнени храни, зеленчуци, плодове и мляко. Според Бхагавад-гӣта̄ тези обикновени храни са в гун̣ата на доброто. Храната, приготвена от убити животни, е за тези, които са в гун̣ата на невежеството. Ония, които ядат животинска плът, пият, пушат и не предлагат храната си първо на Кр̣ш̣н̣а, ще страдат от греховни реакции, защото се хранят само със замърсени неща. Бхун̃джате те тв агхам па̄па̄ йе пачантй а̄тма-ка̄ран̣а̄т. Всеки, който яде за сетивно наслаждение или готви за себе си, без да предлага храната си на Кр̣ш̣н̣а, всъщност яде само грях. Човек, който яде грях и яде повече, отколкото му е необходимо, не може да практикува съвършено йога. Най-добре е да се яде само храна, предложена на Кр̣ш̣н̣а. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не яде нищо, което не е предложено на Кр̣ш̣н̣а. Затова само той може да постигне съвършенство в йога. Ако изкуствено се въздържаме от ядене, като си изработваме собствени методи за постене, също не можем да практикуваме йога. Кр̣ш̣н̣а осъзнатият спазва постите, препоръчани в писанията. Той нито гладува, нито яде повече от необходимото и така е способен да практикува йога. Човек, който преяжда, през нощта ще сънува много и ще спи повече, отколкото му е нужно. Не трябва да се спи повече от шест часа в денонощието. Този, който спи повече от шест часа, със сигурност е повлиян от гун̣ата на невежеството. Човек в гун̣ата на невежеството е мързелив и склонен да спи много; той не може да се занимава с йога.