Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Devanagari

Dévanágarí

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ।
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: ॥ २५ ॥

Text

Verš

labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ
labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyms

Synonyma

labhante — achieve; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; ṛṣayaḥ — those who are active within; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — who are devoid of all sins; chinna — having torn off; dvaidhāḥ — duality; yata-ātmānaḥ — engaged in self-realization; sarva-bhūta — for all living entities; hite — in welfare work; ratāḥ — engaged.

labhante — dosiahnuť; brahma-nirvāṇam — vyslobodenie na úrovni Najvyššieho; ṛṣayaḥ — tí, ktorí sú činní vo svojom vnútri; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — ktorí sú zbavení všetkých hriechov; chinna — rozťali; dvaidhāḥ — dualita; yata-ātmānaḥ — zapojení do sebarealizácie; sarva-bhūta — pre všetky živé bytosti; hite — pre blaho; ratāḥ — zapojený.

Translation

Překlad

Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings and who are free from all sins achieve liberation in the Supreme.

Vyslobodenie na úrovni Najvyššieho dosiahnu tí, ktorí sú mimo duality prameniacej z pochybností, ktorí sú zbavení hriechu, vždy konajú pre blaho všetkých bytostí a ktorých myseľ je obrátená dovnútra.

Purport

Význam

Only a person who is fully in Kṛṣṇa consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Kṛṣṇa is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Kṛṣṇa as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Kṛṣṇa conscious person has no doubt about the supremacy of Kṛṣṇa. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love.

Iba o človeku, ktorý si je plne vedomí Kṛṣṇu, sa dá povedať, že koná pre blaho všetkých bytostí. Kto naozaj vie, že Kṛṣṇa je zdrojom všetkého, a podľa toho aj koná, pracuje pre všetkých. Strasti ľudstva majú svoj pôvod v zabudnutí na Śrī Kṛṣṇu; zabúdame, že všetko tu je pre Jeho potešenie, že všetko patrí Jemu a že On je najlepším priateľom všetkých. Prebúdzať toto vedomie v celej ľudskej spoločnosti je tá najprospešnejšia činnosť. Nemôžeme sa však zapojiť do tejto najdôležitejšej blahodárnej práce, ak sme ešte nedosiahli vyslobodenie na úrovni Najvyššieho. Jedine človek vedomý si Kṛṣṇu nepochybuje o Jeho zvrchovanosti, lebo sa nedopúšťa hriechov. To je stav božskej lásky.

A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one’s difficulties in the hard struggle for life may be found in one’s forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Kṛṣṇa, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle.

Kto sa usiluje iba o hmotný blahobyt ľudskej spoločnosti, v skutočnosti nikomu nepomôže. Dočasné zmiernenie utrpenia tela a mysle nestačí. Skutočnou príčinou našich problémov v ťažkom zápase o existenciu je zabudnutie na náš vzťah k Najvyššiemu Pánovi. Len čo si človek plne uvedomí svoj vzťah ku Kṛṣṇovi, je v skutočnosti oslobodenou dušou, hoci sa nachádza v hmotnej schránke.