Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Devanagari

Dévanágarí

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ।
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: ॥ २५ ॥

Text

Verš

labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ
labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ

Synonyms

Synonyma

labhante — achieve; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; ṛṣayaḥ — those who are active within; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — who are devoid of all sins; chinna — having torn off; dvaidhāḥ — duality; yata-ātmānaḥ — engaged in self-realization; sarva-bhūta — for all living entities; hite — in welfare work; ratāḥ — engaged.

labhante — dosahují; brahma-nirvāṇam — osvobození na úrovni Nejvyššího; ṛṣayaḥ — ti, kdo jsou činní ve svém nitru; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — kdo jsou prosti hříchů; chinna — kteří strhli; dvaidhāḥ — dvojnost; yata-ātmānaḥ — poznávající vlastní já; sarva-bhūta — pro všechny živé bytosti; hite — dobročinnosti; ratāḥ — věnující se.

Translation

Překlad

Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings and who are free from all sins achieve liberation in the Supreme.

Ti, kdo jsou povzneseni nad protiklady, jež vyvstávají z pochyb, jejichž mysl je obrácena dovnitř, kdo neustále jednají pro blaho všech živých bytostí a jsou prosti hříchů, dosahují osvobození na úrovni Nejvyššího.

Purport

Význam

Only a person who is fully in Kṛṣṇa consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Kṛṣṇa is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Kṛṣṇa as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Kṛṣṇa conscious person has no doubt about the supremacy of Kṛṣṇa. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love.

Pro blaho všech živých bytostí jedná jen ten, kdo si je plně vědom Kṛṣṇy. Zná-li někdo Kṛṣṇu coby zdroj všeho a jedná-li s tímto vědomím, pak pracuje pro všechny. Lidstvo trpí kvůli zapomenutí na to, že Kṛṣṇovi patří všechen požitek, že je svrchovaným vlastníkem všeho a nejlepším přítelem každého. Probouzet toto vědomí v celé společnosti je tedy tou největší, prvotřídní dobročinností. V ní nemůže být někdo zapojen, aniž by byl osvobozený na úrovni Nejvyššího. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, nemá žádné pochyby o Kṛṣṇově svrchovanosti, protože je zcela oproštěn od všech hříchů. To je stav božské lásky.

A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one’s difficulties in the hard struggle for life may be found in one’s forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Kṛṣṇa, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle.

Každý, kdo pouze pečuje o hmotný blahobyt společnosti, nemůže nikomu skutečně pomoci. Dočasné zmírnění utrpení povrchního těla a mysli živou bytost neuspokojí. Pravou příčinu jejích potíží v těžkém boji o přežití lze nalézt v jejím zapomnění na vztah, který má s Nejvyšším Pánem. Když si je někdo plně vědom svého vztahu s Kṛṣṇou, je osvobozenou duší, třebaže setrvává v hmotné schránce.