Skip to main content

TEXT 25

ТЕКСТ 25

Devanagari

Деванагари (азбука)

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ।
छिन्नद्वैधा यतात्मान: सर्वभूतहिते रता: ॥ २५ ॥

Text

Текст

labhante brahma-nirvāṇam
ṛṣayaḥ kṣīṇa-kalmaṣāḥ
chinna-dvaidhā yatātmānaḥ
sarva-bhūta-hite ratāḥ
лабханте брахма-нирва̄н̣ам
р̣ш̣аях̣ кш̣ӣн̣а-калмаш̣а̄х̣
чхинна-дваидха̄ ята̄тма̄нах̣
сарва-бхӯта-хите рата̄х̣

Synonyms

Дума по дума

labhante — achieve; brahma-nirvāṇam — liberation in the Supreme; ṛṣayaḥ — those who are active within; kṣīṇa-kalmaṣāḥ — who are devoid of all sins; chinna — having torn off; dvaidhāḥ — duality; yata-ātmānaḥ — engaged in self-realization; sarva-bhūta — for all living entities; hite — in welfare work; ratāḥ — engaged.

лабханте – достигнат; брахма-нирва̄н̣ам – освобождение във Върховния; р̣ш̣аях̣ – всички, които са активни отвътре; кш̣ӣн̣а-калмаш̣а̄х̣ – освободени от всякакви грехове; чхинна – след като са разкъсали; дваидха̄х̣ – двойствеността; ята-а̄тма̄нах̣ – към себепознание; сарва-бхӯта – заради всички живи същества; хите – в благотворна работа; рата̄х̣ – заети.

Translation

Превод

Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings and who are free from all sins achieve liberation in the Supreme.

Тези, които, с ум насочен навътре, са отвъд двойственостите, възникващи от съмненията; които постоянно работят за благополучието на всички живи същества и не извършват никакви грехове, достигат освобождение във Върховния.

Purport

Коментар

Only a person who is fully in Kṛṣṇa consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Kṛṣṇa is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit he acts for everyone. The sufferings of humanity are due to forgetfulness of Kṛṣṇa as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and the supreme friend. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. One cannot be engaged in such first-class welfare work without being liberated in the Supreme. A Kṛṣṇa conscious person has no doubt about the supremacy of Kṛṣṇa. He has no doubt because he is completely freed from all sins. This is the state of divine love.

ПОЯСНЕНИЕ: За добруването на всички живи същества може да работи истински само една Кр̣ш̣н̣а осъзната личност. Когато наистина разбере, че Кр̣ш̣н̣а е първоизточникът на всичко и действа в този дух, човек действа за всички. Страданията на човечеството се дължат на забравата, че Кр̣ш̣н̣а е върховният наслаждаващ се, върховният господар и върховният приятел. И да се действа за пробуждане на това съзнание в човешкото общество, е най-възвишената и благоприятна работа. Никой не може да извършва такава висша благотворителност, ако не е постигнал освобождение във Върховния. Напълно освободена от греха, една Кр̣ш̣н̣а осъзната личност няма съмнения относно върховенството на Кр̣ш̣н̣а. Това е състоянието на божествената любов.

A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot factually help anyone. Temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. The real cause of one’s difficulties in the hard struggle for life may be found in one’s forgetfulness of his relationship with the Supreme Lord. When a man is fully conscious of his relationship with Kṛṣṇa, he is actually a liberated soul, although he may be in the material tabernacle.

С дейности, насочени единствено към материално благоденствие на човешкото общество, всъщност не се помага на никого. Временното облекчение на външното тяло и ума не е достатъчно. Истинската причина за трудностите в суровата борба за живот е, че човек забравя връзката си с Върховния Бог. Когато напълно осъзнае връзката си с Кр̣ш̣н̣а, той става освободена душа, макар и във временното си жилище – материалното тяло.