Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Devanagari

Devanagari

परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थानार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

Text

Tekst

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

Synonyms

Synonyms

paritrāṇāya — for the deliverance; sādhūnām — of the devotees; vināśāya — for the annihilation; ca — and; duṣkṛtām — of the miscreants; dharma — principles of religion; saṁsthāpana-arthāya — to reestablish; sambhavāmi — I do appear; yuge — millennium; yuge — after millennium.

paritrāṇāya — vabastamiseks; sādhūnām — pühendunute; vināśāya — hävitamiseks; ca — ja; duṣkṛtām — uskmatute; dharma — religiooni põhimõtted; saṁsthāpana-arthāya — taaskehastamaks; sambhavāmi — Mina ilmun; yuge — ajastu; yuge — ajastu järel.

Translation

Translation

To deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to reestablish the principles of religion, I Myself appear, millennium after millennium.

Vabastamaks jumalakartlikke, hävitamaks uskmatuid ning taaskehtestamaks religioosseid põhimõtteid, ilmun Ma isiklikult ajastust ajastusse.

Purport

Purport

According to Bhagavad-gītā, a sādhu (holy man) is a man in Kṛṣṇa consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Kṛṣṇa consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sādhu. And duṣkṛtām applies to those who do not care for Kṛṣṇa consciousness. Such miscreants, or duṣkṛtām, are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is one hundred percent engaged in Kṛṣṇa consciousness is accepted as a sādhu, even though such a person may be neither learned nor well cultured. As far as the atheistic are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as He is to destroy them, as He did with the demons Rāvaṇa and Kaṁsa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons. But the Lord especially descends to appease His unalloyed devotees, who are always harassed by the demoniac. The demon harasses the devotee, even though the latter may happen to be his kin. Although Prahlāda Mahārāja was the son of Hiraṇyakaśipu, he was nonetheless persecuted by his father; although Devakī, the mother of Kṛṣṇa, was the sister of Kaṁsa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Kṛṣṇa was to be born of them. So Lord Kṛṣṇa appeared primarily to deliver Devakī rather than kill Kaṁsa, but both were performed simultaneously. Therefore it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations.

„Bhagavad-gītā" kohaselt on sādhu (püha inimene) see, kes viibib Kṛṣṇa teadvuses. Inimene võib välja näha uskmatuna, ent kui ta viibib alati ja täielikult Kṛṣṇa teadvuses, siis tuleb teda pidada sādhuks. Sõna duṣkṛtām tähistab seevastu neid, kes ei pea Kṛṣṇa teadvust millekski. Selliseid uskmatuid, kellele käesolevas värsis viidatakse sõnaga duṣkṛtām, iseloomustatakse kui rumalaid ja madalamaid inimkonna hulgas, ehkki nad võivad hiilata oma ilmaliku haritusega, samas kui inimest, kes on end sajaprotsendiliselt rakendanud Kṛṣṇa teadvuse arendamisse, peetakse sādhuks ka siis, kui ta ei oma kõrget haridust ega head kasvatust. Mis puutub ateistidesse, siis ei ole Kõigekõrgem Jumal kohustatud nende hävitamiseks isiklikult ilmuma, nagu Ta tegi seda deemonite Rāvaṇa ja Kaṁsa puhul. Jumalal on suur hulk usaldusväärseid abilisi, kes on samamoodi võimelised deemoneid hävitama. Kuid Jumal laskub siia maailma, rahustamaks Oma puhtaid pühendunuid, keda pidevalt tülitavad deemonid. Deemonid ründavad pühendunuid isegi siis, kui nad on sugulased. Ehkki Prahlāda Mahārāja oli Hiraṇyakaśipu poeg, kiusas ta isa teda ikkagi taga, ning ehkki Devakī, Kṛṣṇa ema, oli Kaṁsa õde, kiusas Kaṁsa teda ja tema meest Vasudevat taga lihtsalt seepärast, et neile pidi sündima Kṛṣṇa. Seega ilmus Jumal Kṛṣṇa eelkõige päästmaks Devakīt, mitte aga tapmaks Kaṁsat, kuigi Ta tegi mõlemat üheaegselt. Seepärast öeldaksegi antud värsis, et päästmaks pühendunuid ja hävitamaks deemonitest uskmatuid ilmub Jumal Oma erinevate inkarnatsioonidena.

In the Caitanya-caritāmṛta of Kṛṣṇadāsa Kavirāja, the following verses (Madhya 20.263–264) summarize these principles of incarnation:

Kṛṣṇadāsa Kavirāja poolt kirjutatud „Caitanya-caritāmṛtas" (Madhya 20.263 – 264) võetakse Jumala inkarnatsioonide eesmärgid kokku järgnevalt:

sṛṣṭi-hetu yei mūrti prapañce avatare
sei īśvara-mūrti ‘avatāra’ nāma dhare
sṛṣṭi-hetu yei mūrti prapañce avatare
sei īśvara-mūrti ‘avatāra’ nāma dhare
māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma
māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma

“The avatāra, or incarnation of Godhead, descends from the kingdom of God for material manifestation. And the particular form of the Personality of Godhead who so descends is called an incarnation, or avatāra. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name avatāra.

Avatāra ehk Jumala inkarnatsioon laskub materiaalsesse maailma Jumala kuningriigist. Seda Jumala Isiksuse kehastust, kes nõnda materiaalsesse maailma ilmub, nimetatakse Jumala inkarnatsiooniks ehk avatāraks. Kõik sellised inkarnatsioonid eksisteerivad vaimses maailmas, Jumala kuningriigis. Materiaalsesse loomesse laskunult nimetatakse neid avatāradeks."

There are various kinds of avatāras, such as puruṣāvatāras, guṇāvatāras, līlāvatāras, śakty-āveśa avatāras, manvantara-avatāras and yugāvatāras – all appearing on schedule all over the universe. But Lord Kṛṣṇa is the primeval Lord, the fountainhead of all avatāras. Lord Śrī Kṛṣṇa descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious to see Him in His original Vṛndāvana pastimes. Therefore, the prime purpose of the Kṛṣṇa avatāra is to satisfy His unalloyed devotees.

Avatārasid on erinevaid – puruṣāvatārad, guṇāvatārad, līlāvatārad, śakty- āveśa avatārad, manvantara-avatarād ja yugāvatārad – ning kõik nad ilmuvad kindlatel aegadel, kindlates paikades, kõikjal universumis. Kuid Jumal Kṛṣṇa on algne Jumal, kõikide avatārade allikas. Jumal Śrī Kṛṣṇa laskub siia maailma eesmärgiga leevendada nende puhaste pühendunute muresid, kes soovivad Teda näha Tema algsetes Vṛndāvana mängudes. Kṛṣṇa avatārade esmane eesmärk on seega rahuldada Oma tõelisi pühendunuid.

The Lord says that He incarnates Himself in every millennium. This indicates that He incarnates also in the Age of Kali. As stated in the Śrīmad-Bhāgavatam, the incarnation in the Age of Kali is Lord Caitanya Mahāprabhu, who spread the worship of Kṛṣṇa by the saṅkīrtana movement (congregational chanting of the holy names) and spread Kṛṣṇa consciousness throughout India. He predicted that this culture of saṅkīrtana would be broadcast all over the world, from town to town and village to village. Lord Caitanya as the incarnation of Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures, such as the Upaniṣads, Mahābhārata and Bhāgavatam. The devotees of Lord Kṛṣṇa are very much attracted by the saṅkīrtana movement of Lord Caitanya. This avatāra of the Lord does not kill the miscreants, but delivers them by His causeless mercy.

Jumal ütleb, et Ta ilmub igal ajastul. See aga tähendab, et Ta ilmub ka kali ajastul. „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et Jumala inkarnatsioon kali ajastul on Jumal Caitanya Mahāprabhu, kes õpetas Kṛṣṇa teenimist saṅkīrtana (pühade nimede ühise laulmise) liikumise kaudu, levitades sedasi Kṛṣṇa teadvust üle kogu India. Ta ennustas, et see saṅkīrtana kultuur levib üle kogu maailma, linnast linna ja külast külla. Jumal Caitanyat kui Kṛṣṇa, Jumala Isiksuse kehastust kirjeldatakse kaudselt selliste pühakirjade nagu „Upaniṣadid", „Mahābhārata" ja „Bhāgavatam" kõige salajasemates osades. Jumal Kṛṣṇa pühendunuid kütkestab Jumal Caitanya saṅkīrtana liikumine piiritult. See Jumala avatāra ei tapa uskmatuid, vaid vabastab nad Oma põhjendamatu armulikkusega.