Skip to main content

TEXT 31

TEXT 31

Devanagari

Dévanágarí

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥

Text

Verš

nāyaṁ loko ’sty ayajñasya
kuto ’nyaḥ kuru-sattama
nāyaṁ loko ’sty ayajñasya
kuto ’nyaḥ kuru-sattama

Synonyms

Synonyma

na — never; ayam — this; lokaḥ — planet; asti — there is; ayajñasya — for one who performs no sacrifice; kutaḥ — where is; anyaḥ — the other; kuru-sat-tama — O best amongst the Kurus.

na — nikdy; ayam — tato; lokaḥ — planeta; asti — je; ayajñasya — pro toho, kdo nekoná žádnou oběť; kutaḥ — kde je; anyaḥ — jiná; kuru-sat-tama — ó nejlepší mezi Kuruovci.

Translation

Překlad

O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life: what then of the next?

Ó nejlepší z kuruovské dynastie, bez oběti nelze nikdy žít šťastně na této planetě či v tomto životě — a což potom v příštím?

Purport

Význam

Whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation. In other words, existence in the material world is due to the multiple reactions to our sinful lives. Ignorance is the cause of sinful life, and sinful life is the cause of one’s dragging on in material existence. The human form of life is the only loophole by which one may get out of this entanglement. The Vedas, therefore, give us a chance for escape by pointing out the paths of religion, economic comfort, regulated sense gratification and, at last, the means to get out of the miserable condition entirely. The path of religion, or the different kinds of sacrifice recommended above, automatically solves our economic problems. By performance of yajña we can have enough food, enough milk, etc. – even if there is a so-called increase of population. When the body is fully supplied, naturally the next stage is to satisfy the senses. The Vedas prescribe, therefore, sacred marriage for regulated sense gratification. Thereby one is gradually elevated to the platform of release from material bondage, and the highest perfection of liberated life is to associate with the Supreme Lord. Perfection is achieved by performance of yajña (sacrifice), as described above. Now, if a person is not inclined to perform yajña according to the Vedas, how can he expect a happy life even in this body, and what to speak of another body on another planet? There are different grades of material comforts in different heavenly planets, and in all cases there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajña. But the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Kṛṣṇa consciousness. A life of Kṛṣṇa consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence.

Ať se živá bytost nachází v jakékoliv formě hmotné existence, stále nezná své skutečné postavení. Jinými slovy — existence v hmotném světě je důsledkem četných reakcí za naše hříšné životy. Nevědomost je příčinou hříšného života a hříšný život je příčinou toho, že se vlečeme dál v hmotné existenci. Lidská forma života představuje jedinou možnost úniku z tohoto zajetí. Vedy nám tedy k útěku dávají příležitost — uvádějí cesty náboženství, hospodářského zajištění, usměrněného uspokojování smyslů a nakonec prostředky, jak ze strastiplné situace uniknout úplně. Cesta náboženství neboli různé druhy oběti, jež byly doporučeny dříve, automaticky řeší naše hospodářské problémy. Díky yajñi můžeme mít dostatek potravy, mléka a tak dále — dokonce i při takzvaném přibývání obyvatelstva. Když je tělo plně zaopatřeno, přirozeně následuje touha uspokojit smysly. Proto Vedy stanovují posvátné manželství umožňující usměrněný smyslový požitek. Tak se živá bytost postupně dostává na úroveň vysvobození z pout hmoty a nejvyšší dokonalostí svobodného života je stýkat se s Nejvyšším Pánem. Jak již bylo uvedeno, dokonalosti je dosaženo konáním yajñi (oběti). Pokud však někdo o yajñu podle pokynů Ved nemá zájem, jak může očekávat šťastný život v tomto těle, nemluvě o dalším těle na jiné planetě? Na různých nebeských planetách jsou různé úrovně hmotného blahobytu a ve všech případech čeká ty, kdo konají různé druhy yajñi, nesmírné štěstí. Avšak nejvyšším štěstím, jakého se může dostat člověku, je dospět rozvíjením vědomí Kṛṣṇy na duchovní planety. Život plný vědomí Kṛṣṇy tedy řeší všechny problémy hmotné existence.