Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

Text

Tekstas

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyms

Synonyms

saḥ — the same; eva — certainly; ayam — this; mayā — by Me; te — unto you; adya — today; yogaḥ — the science of yoga; proktaḥ — spoken; purātanaḥ — very old; bhaktaḥ — devotee; asi — you are; me — My; sakhā — friend; ca — also; iti — therefore; rahasyam — mystery; hi — certainly; etat — this; uttamam — transcendental.

saḥ — tas pats; eva — tikrai; ayam — šis; mayā — Mano; te — tau; adya — šiandien; yogaḥ — yogos mokslas; proktaḥ — išsakytas; purātanaḥ — labai senas; bhaktaḥ — bhaktas; asi — esi; me — Mano; sakhā — draugas; ca — taip pat; iti — todėl; rahasyam — paslaptis; hi — tikrai; etat — ta; uttamam — transcendentinė.

Translation

Translation

That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science.

Šiandien Aš skelbiu tau šį senovinį mokslą apie savitarpio santykius su Aukščiausiuoju, nes tu – Mano bhaktas ir draugas, todėl pajėgsi perprasti transcendentinę šio mokslo paslaptį.

Purport

Purport

There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord, but for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Śrī Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gītā following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Kṛṣṇa as He is. Instead they concoct something about Kṛṣṇa and mislead general readers from the path of Kṛṣṇa’s instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna, and thus be benefited by this great science of Śrīmad Bhagavad-gītā.

KOMENTARAS: Yra dviejų kategorijų žmonės: bhaktai ir demonai. Viešpats pasirinko Arjuną didžio mokslo perėmėju, nes pastarasis – Viešpaties bhaktas. Demonui neįmanoma suvokti šio mokslo paslapties. Yra daugybė šios didžios išminties knygos leidimų. Vienus iš jų komentuoja bhaktai, kitus – demonai. Bhaktų komentarai – teisingi, o demonų komentarai neturi jokios vertės. Arjuna laiko Śrī Kṛṣṇą Aukščiausiuoju Dievo Asmeniu, ir toks Gītos komentavimas sekant Arjuna – tai tikras pasitarnavimas šio didžio mokslo reikalui. Demonai nesuvokia Viešpaties Kṛṣṇos tokio, koks Jis yra. Užuot mėginę Jį suprasti, jie prasimano visokių dalykų apie Kṛṣṇą ir nukreipia skaitytojus ne tuo keliu, kurį nurodė Kṛṣṇa. Šioje knygoje skaitytojai įspėjami dėl tokių klaidingų kelių pavojaus. Reikia imti pavyzdį iš mokinių sekos, kuri prasideda nuo Arjunos, tuomet didysis „Śrīmad Bhagavad-gītos“ mokslas duos naudos.