Skip to main content

TEXT 3

TEXT 3

Devanagari

Devanagari

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

Text

Tekst

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyms

Synonyms

saḥ — the same; eva — certainly; ayam — this; mayā — by Me; te — unto you; adya — today; yogaḥ — the science of yoga; proktaḥ — spoken; purātanaḥ — very old; bhaktaḥ — devotee; asi — you are; me — My; sakhā — friend; ca — also; iti — therefore; rahasyam — mystery; hi — certainly; etat — this; uttamam — transcendental.

saḥ — den samme; eva — afgjort; ayam — denne; mayā — af Mig; te — til dig; adya — i dag; yogaḥ — videnskaben om yoga; proktaḥ — fortalt; purātanaḥ — meget gamle; bhaktaḥ — hengiven; asi — du er; me — Min; sakhā — ven; ca — også; iti — derfor; rahasyam — mysterium; hi — afgjort; etat — dette; uttamam — transcendentale.

Translation

Translation

That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science.

I dag forklarer Jeg den selvsamme urgamle videnskab om forholdet til den Højeste for dig, for du er Min hengivne såvel som Min ven og kan derfor forstå denne videnskabs transcendentale mysterium.

Purport

Purport

There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord, but for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Śrī Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gītā following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Kṛṣṇa as He is. Instead they concoct something about Kṛṣṇa and mislead general readers from the path of Kṛṣṇa’s instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna, and thus be benefited by this great science of Śrīmad Bhagavad-gītā.

FORKLARING: Der findes to kategorier af mennesker, nemlig den hengivne og dæmonen. Herren udså Arjuna som modtager af denne storslåede videnskab, fordi han var Herrens hengivne, men for en dæmon er det ikke muligt at forstå denne store mystiske videnskab. Der findes mange udgaver af denne prægtige kundskabsbog. Nogle har kommentarer af hengivne, og andre kommentarer er skrevet af dæmoner. De sande kommentarer kommer fra de hengivne, mens dæmonernes er ubrugelige. Arjuna anerkender Śrī Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed, og enhver Bhagavad-gītā-kommentar, der følger i Arjunas fodspor, er ægte hengiven tjeneste til denne store videnskabs sag. Dæmoniske personer accepterer imidlertid ikke Herren Kṛṣṇa, som Han er. I stedet spekulerer de et eller andet om Kṛṣṇa og vildleder dermed almindelige læsere fra Kṛṣṇas instruktioner. Her er en advarsel mod den slags vildledelser. Man bør forsøge at følge discipelrækken fra Arjuna og dermed drage fordel af Śrīmad Bhagavad-gītās store videnskab.