Skip to main content

TEXT 3

ТЕКСТ 3

Devanagari

Деванагари (азбука)

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

Text

Текст

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam
са ева̄ям мая̄ те 'дя
йогах̣ проктах̣ пура̄танах̣
бхакто 'си ме сакха̄ чети
рахасям хй етад уттамам

Synonyms

Дума по дума

saḥ — the same; eva — certainly; ayam — this; mayā — by Me; te — unto you; adya — today; yogaḥ — the science of yoga; proktaḥ — spoken; purātanaḥ — very old; bhaktaḥ — devotee; asi — you are; me — My; sakhā — friend; ca — also; iti — therefore; rahasyam — mystery; hi — certainly; etat — this; uttamam — transcendental.

сах̣ – същата; ева – несъмнено; аям – тази; мая̄ – от мен; те – на теб; адя – днес; йогах̣ – науката за йога; проктах̣ – изговорена; пура̄танах̣ – много древна; бхактах̣ – предан; аси – ти си; ме – мой; сакха̄ – приятел; ча – също; ити – затова; рахасям – тайна; хи – несъмнено; етат – тази; уттамам – трансцендентална.

Translation

Превод

That very ancient science of the relationship with the Supreme is today told by Me to you because you are My devotee as well as My friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science.

Сега ти разкривам тази древна наука за връзката с Върховния, защото си мой предан и приятел, и можеш да проникнеш в божествената ѝ тайна.

Purport

Коментар

There are two classes of men, namely the devotee and the demon. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science owing to his being a devotee of the Lord, but for the demon it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Śrī Kṛṣṇa as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gītā following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Kṛṣṇa as He is. Instead they concoct something about Kṛṣṇa and mislead general readers from the path of Kṛṣṇa’s instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna, and thus be benefited by this great science of Śrīmad Bhagavad-gītā.

ПОЯСНЕНИЕ: Има две категории хора – предани и демони. Бог избира Арджуна за приемник на тази велика наука, защото е предан на Бога, докато за демоните тя е непостижимо тайнство. Съществуват множество издания на тази велика книга. Към някои от тях коментарите са написани от предани, а към други – от демони. Тълкуванието на текстовете от преданите е истинно, а това на демоните е безполезно. Арджуна приема Шрӣ Кр̣ш̣н̣а като Върховната Божествена Личност и всеки коментар върху Гӣта̄, следващ примера на Арджуна, е истинско предано служене за каузата на тази велика наука. Демоните обаче отказват да приемат Бог Кр̣ш̣н̣а такъв, какъвто е. Вместо това съчиняват някакви измислици за Кр̣ш̣н̣а и така отклоняват читателите от пътя на неговите наставления. Този стих е предупреждение за съществуването на пътища, водещи в грешна посока. Би трябвало да следваме ученическата приемственост, започнала с Арджуна, и по този начин да се възползваме от великата наука на Шрӣмад Бхагавад-гӣта̄.