Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Devanagari

Dévanágarí

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ॥ २९ ॥

Text

Verš

apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati
apāne juhvati prāṇaṁ
prāṇe ’pānaṁ tathāpare
prāṇāpāna-gatī ruddhvā
prāṇāyāma-parāyaṇāḥ
apare niyatāhārāḥ
prāṇān prāṇeṣu juhvati

Synonyms

Synonyma

apāne — in the air which acts downward; juhvati — offer; prāṇam — the air which acts outward; prāṇe — in the air going outward; apānam — the air going downward; tathā — as also; apare — others; prāṇa — of the air going outward; apāna — and the air going downward; gatī — the movement; ruddhvā — checking; prāṇa-āyāma — trance induced by stopping all breathing; parāyaṇāḥ — so inclined; apare — others; niyata — having controlled; āhārāḥ — eating; prāṇān — the outgoing air; prāṇeṣu — in the outgoing air; juhvati — sacrifice.

apāne — do vzduchu, který působí směrem dolů; juhvati — obětují; prāṇam — vzduch, který působí směrem ven; prāṇe — do vzduchu, který směřuje ven; apānam — vzduch, který směřuje dolů; tathā — jakož i; apare — jiní; prāṇa — vzduchu, který směřuje ven; apāna — a vzduchu, který směřuje dolů; gatī — pohyb; ruddhvā — zastavující; prāṇa-āyāma — tranz vyvolaný úplným zastavením dýchání; parāyaṇāḥ — s takovými sklony; apare — jiní; niyata — ovládající; āhārāḥ — přijímání potravy; prāṇān — vycházející vzduch; prāṇeṣu — do vycházejícího vzduchu; juhvati — obětují.

Translation

Překlad

Still others, who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance, practice by offering the movement of the outgoing breath into the incoming, and the incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice.

Další, kteří tíhnou k procesu zastavení dechu, aby mohli setrvávat v tranzu, obětují pohyb vycházejícího dechu do vcházejícího a vcházejícího dechu do vycházejícího, a tak nakonec zůstanou v tranzu poté, co zastavili veškeré dýchání. Jiní přestávají jíst a obětují vycházející dech do něho samotného.

Purport

Význam

This system of yoga for controlling the breathing process is called prāṇāyāma, and in the beginning it is practiced in the haṭha-yoga system through different sitting postures. All of these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the directions of their passage. The apāna air goes downward, and the prāṇa air goes up. The prāṇāyāma-yogī practices breathing the opposite way until the currents are neutralized into pūraka, equilibrium. Offering the exhaled breath into the inhaled breath is called recaka. When both air currents are completely stopped, one is said to be in kumbhaka-yoga. By practice of kumbhaka-yoga, one can increase the duration of life for perfection in spiritual realization. The intelligent yogī is interested in attaining perfection in one life, without waiting for the next. For by practicing kumbhaka-yoga, the yogīs increase the duration of life by many, many years. A Kṛṣṇa conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Kṛṣṇa, have no chance of becoming otherwise engaged. So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Kṛṣṇa; consequently he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberation, as stated in Bhagavad-gītā (14.26):

Tento jógový systém určený k ovládnutí dýchání se nazývá prāṇāyāma a na počátku se praktikuje v systému haṭha-yogy pomocí různých sedů. Všechny tyto procesy jsou doporučeny pro ovládání smyslů a následný pokrok v duchovní realizaci. Tento postup vyžaduje ovládání vzduchů v těle s cílem obrátit směr jejich proudění. Vzduch apāna směřuje dolů a vzduch prāṇa nahoru. Prāṇāyāma-yogī cvičí opačný způsob dýchání, až se proudy vzduchu neutralizují ve stavu rovnováhy (pūraka). Obětovat výdech do vdechu se nazývá recaka. Když je proudění obou vzduchů zcela zastaveno, nazývá se to kumbhaka-yoga. Pomocí ní si člověk může prodloužit život, aby dosáhl dokonalosti v duchovní realizaci. Inteligentní yogī chce dosáhnout dokonalosti v jednom životě a nečekat na další — a kumbhaka-yogou si yogīni prodlužují život o mnoho let. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, však neustále prokazuje transcendentální láskyplnou službu Pánu, a tím smysly ovládá automaticky. Jelikož jsou vždy zaměstnané službou Kṛṣṇovi, nemají příležitost zabývat se něčím jiným. Nakonec se tedy oddaný přirozeně přemístí na transcendentální úroveň existence Pána Kṛṣṇy, a proto se před tím nijak nepokouší prodloužit si život. V Bhagavad-gītě (14.26) stojí, že je okamžitě pozvednut na úroveň osvobození:

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

“One who engages in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform.” A Kṛṣṇa conscious person begins from the transcendental stage, and he is constantly in that consciousness. Therefore, there is no falling down, and ultimately he enters into the abode of the Lord without delay. The practice of reduced eating is automatically done when one eats only kṛṣṇa-prasādam, or food which is offered first to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control. And without sense control there is no possibility of getting out of the material entanglement.

“Ten, kdo se zaměstnává ryzí oddanou službou Pánu, překonává kvality hmotné přírody a okamžitě dosahuje duchovní úrovně.” Osoba vědomá si Kṛṣṇy jedná již od počátku na transcendentální úrovni a v tomto stavu vědomí setrvává. Proto nepoklesne a nakonec se neprodleně přemístí do Pánova sídla. K omezování jídla dochází přirozeně, když se jí pouze kṛṣṇa-prasādam neboli potrava, která je nejprve nabídnuta Pánu. Méně jíst je velice prospěšné pro ovládání smyslů, bez něhož se nelze vyprostit z hmotného zapletení.