Skip to main content

TEXT 19

ТЕКСТ 19

Devanagari

Деванагари (азбука)

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

Text

Текст

yasya sarve samārambhāḥ
kāma-saṅkalpa-varjitāḥ
jñānāgni-dagdha-karmāṇaṁ
tam āhuḥ paṇḍitaṁ budhāḥ
яся сарве сама̄рамбха̄х̣
ка̄ма-санкалпа-варджита̄х̣
гя̄на̄гни-дагдха-карма̄н̣ам
там а̄хух̣ пан̣д̣итам будха̄х̣

Synonyms

Дума по дума

yasya — one whose; sarve — all sorts of; samārambhāḥ — attempts; kāma — based on desire for sense gratification; saṅkalpa — determination; varjitāḥ — are devoid of; jñāna — of perfect knowledge; agni — by the fire; dagdha — burned; karmāṇam — whose work; tam — him; āhuḥ — declare; paṇḍitam — learned; budhāḥ — those who know.

яся – всеки, чиито; сарве – всякакъв вид; сама̄рамбха̄х̣ – опити; ка̄ма – с желание за сетивно наслаждение; санкалпа – решителност; варджита̄х̣ – са лишени от; гя̄на – от съвършено знание; агни – от огъня; дагдха – изгорени; карма̄н̣ам – чиято работа; там – за него; а̄хух̣ – заявяват; пан̣д̣итам – учените; будха̄х̣ – тези, които знаят.

Translation

Превод

One is understood to be in full knowledge whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge.

Човек е в пълно знание, когато усилията му са лишени от желание за сетивно наслаждение. Мъдреците казват, че последиците от неговите дейности са вече изгорени в огъня на съвършеното знание.

Purport

Коментар

Only a person in full knowledge can understand the activities of a person in Kṛṣṇa consciousness. Because the person in Kṛṣṇa consciousness is devoid of all kinds of sense-gratificatory propensities, it is to be understood that he has burned up the reactions of his work by perfect knowledge of his constitutional position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. He is actually learned who has attained to such perfection of knowledge. Development of this knowledge of eternal servitorship to the Lord is compared to fire. Such a fire, once kindled, can burn up all kinds of reactions to work.

Само човек със съвършено знание може да разбере дейностите на една личност в Кр̣ш̣н̣а съзнание. Такава личност не се стреми към сетивно наслаждение и става ясно, че вече е изгорила последиците от своите действия чрез съвършеното знание за органично присъщата си позиция на вечен слуга на Върховната Божествена Личност. Достигналият подобно съвършенство в знанието е истински мъдрец. Знанието за вечното служене на Бога е сравнявано с огъня. Веднъж пламнал, този огън ще изгори всички последици от дейността.