Skip to main content

TEXT 18

ТЕКСТ 18

Devanagari

Деванагари (азбука)

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

Text

Текст

karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt
карман̣й акарма ях̣ пашйед
акарман̣и ча карма ях̣
са буддхима̄н мануш̣йеш̣у
са юктах̣ кр̣тсна-карма-кр̣т

Synonyms

Дума по дума

karmaṇi — in action; akarma — inaction; yaḥ — one who; paśyet — observes; akarmaṇi — in inaction; ca — also; karma — fruitive action; yaḥ — one who; saḥ — he; buddhi-mān — is intelligent; manuṣyeṣu — in human society; saḥ — he; yuktaḥ — is in the transcendental position; kṛtsna-karma-kṛt — although engaged in all activities.

карман̣и – в действие; акарма – бездействие; ях̣ – всеки, който; пашйет – вижда; акарман̣и – в бездействие; ча – също; карма – действие с резултат; ях̣ – човек, който; сах̣ – той; буддхи-ма̄н – е интелигентен; мануш̣йеш̣у – в човешкото общество; сах̣ – той; юктах̣ – е на трансцендентална позиция; кр̣тсна-карма-кр̣т – въпреки че се залавя с всякакви дейности.

Translation

Превод

One who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities.

Интелигентният човек вижда бездействие в действието и действие в бездействието и се намира на трансцендентална позиция, въпреки че е зает с различни дейности.

Purport

Коментар

A person acting in Kṛṣṇa consciousness is naturally free from the bonds of karma. His activities are all performed for Kṛṣṇa; therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Consequently he is intelligent in human society, even though he is engaged in all sorts of activities for Kṛṣṇa. Akarma means without reaction to work. The impersonalist ceases fruitive activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization, but the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Therefore he engages himself in the activities of Kṛṣṇa consciousness. Because everything is done for Kṛṣṇa, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of this service. Those who are engaged in this process are known to be without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Kṛṣṇa makes one immune to all sorts of reactionary elements of work.

Личността, действаща в Кр̣ш̣н̣а съзнание, по естествен начин се освобождава от оковите на карма. Тя върши всичко за Кр̣ш̣н̣а, така че не се наслаждава и не страда от резултата на работата си. Това я прави интелигентна в човешкото общество, при цялата ѝ заетост с разнообразни дейности заради Кр̣ш̣н̣а. Акарма означава „без последици от действието“. Имперсоналистът отхвърля всяка дейност от страх, че последиците ще се превърнат в препятствие по пътя му към себепознание. Но персоналистът знае добре своята позиция на вечен слуга на Върховната Божествена Личност и действа с Кр̣ш̣н̣а съзнание. Тъй като всичко се върши за Кр̣ш̣н̣а, той изпитва само трансцендентално щастие от служенето. Такива хора не се стремят към лично сетивно наслаждение. Те осъзнават себе си като вечни слуги на Кр̣ш̣н̣а и техните действия нямат материални последици.