Skip to main content

TEXT 35

TEXT 35

Devanagari

Devanagari

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

Text

Tekst

śreyān sva-dharmo viguṇaḥ
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
sva-dharme nidhanaṁ śreyaḥ
para-dharmo bhayāvahaḥ
śreyān sva-dharmo viguṇaḥ
para-dharmāt sv-anuṣṭhitāt
sva-dharme nidhanaṁ śreyaḥ
para-dharmo bhayāvahaḥ

Synonyms

Synonyms

śreyān — far better; sva-dharmaḥ — one’s prescribed duties; viguṇaḥ — even faulty; para-dharmāt — than duties mentioned for others; su-anuṣṭhitāt — perfectly done; sva-dharme — in one’s prescribed duties; nidhanam — destruction; śreyaḥ — better; para-dharmaḥ — duties prescribed for others; bhaya-āvahaḥ — dangerous.

śreyān — palju parem; sva-dharmaḥ — inimese ettekirjutatud kohustused; viguṇaḥ — isegi puudulikult; para-dharmāt — kui teistele ette kirjutatud kohustused; su-anuṣṭhitāt — täiuslikult sooritatud; sva-dharme — inimese ettekirjutatud kohustustes; nidhanam — häving; śreyaḥ — parem; para- dharmaḥ — teistele ettekirjutatud kohustused; bhaya-āvahaḥ — ohtlik.

Translation

Translation

It is far better to discharge one’s prescribed duties, even though faultily, than another’s duties perfectly. Destruction in the course of performing one’s own duty is better than engaging in another’s duties, for to follow another’s path is dangerous.

Parem täita oma ettekirjutatud kohustusi kasvõi halvasti, kui täita kellegi teise kohustusi parimal moel. Parem kohata hävingut oma kohustuste täitmise käigus, kui asuda täitma kellegi teise kohustusi, sest võõrast teed järgida on ohtlik.

Purport

Purport

One should therefore discharge his prescribed duties in full Kṛṣṇa consciousness rather than those prescribed for others. Materially, prescribed duties are duties enjoined according to one’s psychophysical condition, under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Kṛṣṇa. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another’s prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a brāhmaṇa, who is in the mode of goodness, is nonviolent, whereas a kṣatriya, who is in the mode of passion, is allowed to be violent. As such, for a kṣatriya it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a brāhmaṇa who follows the principles of nonviolence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Kṛṣṇa consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Kṛṣṇa consciousness, the kṣatriya may act as a brāhmaṇa, or a brāhmaṇa may act as a kṣatriya. In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. For example, Viśvāmitra was originally a kṣatriya, but later on he acted as a brāhmaṇa, whereas Paraśurāma was a brāhmaṇa but later on he acted as a kṣatriya. Being transcendentally situated, they could do so; but as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Kṛṣṇa consciousness.

Seega on parem täita oma ettekirjutatud kohustusi täies Kṛṣṇa teadvuses viibides, kui täita kellegi teise kohustusi. Materiaalsel tasandil on ettekirjutatud kohustused need kohustused, mis on määratud materiaalse looduse guṇade poolt vastavalt inimese psüühilisele ja füüsilisele seisundile. Vaimsed kohustused on aga need, mida annab vaimne õpetaja Kṛṣṇa transtsendentaalseks teenimiseks. Kuid olenemata sellest, kas inimene täidab materiaalseid või vaimseid kohustusi, tuleb nende täitmist jätkata surmani, selle asemel, et võtta omaks kellegi teise kohustused. Kohustused vaimsel tasandil ja kohustused materiaalsel tasandil võivad olla erinevad, ent kuna need mõlemad lähtuvad autoriteetsete juhenduste järgimise põhimõttest, toob nende täitmine alati vaid kasu. Kui inimene viibib materiaalse looduse guṇade mõju all, tuleb tal järgida just sellise positsiooniga kaasnevaid reegleid, mitte aga püüda jäljendada kedagi teist. Näiteks brāhmaṇa, kes viibib vooruse guṇa mõju all, ei tarvita vägivalda, samas kui kṣatriya, kes on kire guṇa mõju all, võib vajaduse korral kasutada ka vägivalda. Ning seepärast on kṣatriya jaoks parem kohata kaotust kṣatriya ettekirjutusi järgides kui jäljendada brāhmaṇat, kes järgib vägivallast hoidumise põhimõtteid. Igaüks peaks puhastama oma südame järk-järgulise protsessi kaudu, mitte aga ühe hetkega. Ometigi, kui inimene jõuab kõrgemale materiaalse looduse guṇadest ja saavutab täieliku Kṛṣṇa teadvuse, võib ta autoriteetse vaimse õpetaja juhendamise all teha igasugust tööd. Sellel täieliku Kṛṣṇa teadvuse tasandil võib kṣatriya tegutseda kui brāhmaṇa ja brāhmaṇa kui kṣatriya. Transtsendentaalsel tasandil materiaalse maailma eristused enam ei kehti. Näiteks Viśvāmitra oli algselt kṣatriya, kuid tegutses nagu brāhmaṇa, samas kui Paraśurāma oli brāhmaṇa ja tegutses hiljem vastavalt kṣatriya põhimõtetele. Viibides transtsendentaalsel tasandil, võisid nad seda teha, kuid nii kaua kui inimene viibib materiaalsel tasandil, tuleb tal täita kohustusi vastavalt materiaalse looduse guṇadele. Samal ajal peab ta aga omama selget arusaama Kṛṣṇa teadvusest.