Skip to main content

TEXT 52

VERŠ 52

Devanagari

Dévanágarí

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

Text

Verš

yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca
yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca

Synonyms

Synonyma

yadā — when; te — your; moha — of illusion; kalilam — dense forest; buddhiḥ — transcendental service with intelligence; vyatitariṣyati — surpasses; tadā — at that time; gantā asi — you shall go; nirvedam — callousness; śrotavyasya — toward all that is to be heard; śrutasya — all that is already heard; ca — also.

yadā — keď; te — tvoja; moha — klam; kalilam — húština; buddhiḥ — transcendentálna služba s inteligenciou; vyatitariṣyati — prekoná; tadā — vtedy; gantā asi — dospeješ; nirvedam — ľahostajnosť; śrotavyasya — k všetkému, čo má byť vypočuté; śrutasya — k všetkému, čo už bolo vypočuté; ca — tiež.

Translation

Překlad

When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard.

Až tvoja inteligencia prekoná húštinu klamu, staneš sa ľahostajným ku všetkému, čo už bolo vypočuté, ako i ku všetkému, čo má byť vypočuté.

Purport

Význam

There are many good examples in the lives of the great devotees of the Lord of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Kṛṣṇa and his relationship with Kṛṣṇa, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though an experienced brāhmaṇa. Śrī Mādhavendra Purī, a great devotee and ācārya in the line of the devotees, says:

Medzi veľkými Pánovými oddanými môžeme nájsť veľa oddaných, ktorí sa stali ľahostajnými k vedskym rituálom vďaka tomu, že vykonávali oddanú službu. Aj skúsený brahmaṇa sa bez problémov stane celkom ľahostajným k obradným rituálom, ktorých cieľom je hmotný pôžitok, keď naozaj pochopí svoj vzťah ku Kṛṣṇovi a Jeho postaveniu. Śrī Mādhavendra Purī, veľký oddaný a ācārya v postupnosti duchovných učiteľov, hovorí:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me
sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me

“O my prayers three times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods! O forefathers! Please excuse me for my inability to offer you my respects. Now wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty [Kṛṣṇa], the enemy of Kaṁsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me.”

„Ó, moje tri denné modlitby, prevolávam vám chválu. Ó, očistný kúpeľ, hlboko sa pred tebou klaniam. Ó, polobohovia! Ó, predkovia! Odpustite mi, prosím, moju neschopnosť uctievať vás. Všade, kde som, spomínam na mocného potomka yaduovskej dynastie, na Kṛṣṇu, Kaṁsovho nepriateľa, a tak sa vyslobodzujem z pút svojich hriechov. Myslím si, že mi to stačí.“

The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes: comprehending all kinds of prayer three times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Kṛṣṇa consciousness and is engaged in His transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Kṛṣṇa, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. And, similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Kṛṣṇa and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Kṛṣṇa consciousness transcend the limit of śabda-brahma, or the range of the Vedas and Upaniṣads.

Vedske obrady, ktoré okrem iného obsahujú aj prednášanie rôznych modlitieb trikrát denne, kúpanie sa skoro ráno a vzdávanie úcty predkom, sú pre nováčikov povinné. No keď má človek plné vedomie Kṛṣṇu a je celkom odovzdaný transcendentálnej láskyplnej službe Jemu, zľahostajnie k všetkým týmto usmerňujúcim pravidlám, pretože už dosiahol dokonalosť. Keď človek prostredníctvom služby Najvyššiemu Pánovi, Śrī Kṛṣṇovi, dosiahne poznanie, nemusí už viac vykonávať rôzne druhy pokánia a obetí, ktoré sa odporúčajú v zjavených písmach. Rovnako je mrhaním času aj vykonávanie rôznych obradov bez pochopenia, že cieľom Ved je dospieť ku Kṛṣṇovi. Osoba vedomá si Kṛṣṇu transcenduje śabda-brahma, prekročí hranice Ved a Upaniṣad.