Skip to main content

TEXT 52

ТЕКСТ 52

Devanagari

Деванагари (азбука)

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

Text

Текст

yadā te moha-kalilaṁ
buddhir vyatitariṣyati
tadā gantāsi nirvedaṁ
śrotavyasya śrutasya ca
яда̄ те моха-калилам
буддхир вятитариш̣яти
тада̄ ганта̄си нирведам
шротавяся шрутася ча

Synonyms

Дума по дума

yadā — when; te — your; moha — of illusion; kalilam — dense forest; buddhiḥ — transcendental service with intelligence; vyatitariṣyati — surpasses; tadā — at that time; gantā asi — you shall go; nirvedam — callousness; śrotavyasya — toward all that is to be heard; śrutasya — all that is already heard; ca — also.

яда̄ – когато; те – твоето; моха – от илюзия; калилам – гъста гора; буддхих̣ – трансцендентално служене с разум; вятитариш̣яти – надхвърля; тада̄ – тогава; ганта̄ аси – ще отидеш; нирведам – безчувственост; шротавяся – към всичко, което трябва да се чуе; шрутася – всичко, вече чуто; ча – също.

Translation

Превод

When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard.

Когато разумът ти се измъкне от гъстата гора на илюзията, ще станеш равнодушен към всичко, което си чул, и към всичко, което ще чуеш.

Purport

Коментар

There are many good examples in the lives of the great devotees of the Lord of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Kṛṣṇa and his relationship with Kṛṣṇa, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities, even though an experienced brāhmaṇa. Śrī Mādhavendra Purī, a great devotee and ācārya in the line of the devotees, says:

ПОЯСНЕНИЕ:<~>В живота на великите предани на Бога има примери за това как само с предано служене те загубвали всякакъв интерес към ведическите обреди и ритуали. Когато човек наистина разбере Кр̣ш̣н̣а и връзката си с него, даже и да е опитен бра̄хман̣а, става напълно равнодушен към ритуалите на плодоносните дейности. Шрӣ Ма̄дхавендра Пурӣ, велик а̄ча̄ря в приемствеността на преданите, казва:

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato bhoḥ snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś ca tarpaṇa-vidhau nāhaṁ kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottaṁsasya kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye kim anyena me
сандхя̄-вандана бхадрам асту бхавато бхох̣ сна̄на тубхям намо
бхо дева̄х̣ питараш ча тарпан̣а-видхау на̄хам кш̣амах̣ кш̣амята̄м
ятра ква̄пи ниш̣адя я̄дава-кулоттамася камса-двиш̣ах̣
сма̄рам сма̄рам агхам хара̄ми тад алам манйе ким анйена ме

“O my prayers three times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods! O forefathers! Please excuse me for my inability to offer you my respects. Now wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty [Kṛṣṇa], the enemy of Kaṁsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me.”

„Слава на моите молитви, които отправям три пъти на ден! О, мое утринно къпане! О, полубогове! О, прадеди! Умолявам ви, простете ми – не мога повече да ви отдавам почит. Сега, където и да съм, помня само великия потомък на династията Яду (Кр̣ш̣н̣а), врага на Камса; така се освобождавам от робството на греховете си. И мисля, че това ми е напълно достатъчно.“

The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes: comprehending all kinds of prayer three times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Kṛṣṇa consciousness and is engaged in His transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Kṛṣṇa, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in revealed scriptures. And, similarly, if one has not understood that the purpose of the Vedas is to reach Kṛṣṇa and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Persons in Kṛṣṇa consciousness transcend the limit of śabda-brahma, or the range of the Vedas and Upaniṣads.

Ведическите обреди и ритуали – молитви три пъти дневно, къпане рано сутрин, почитане на прадедите и т.н. – са задължителни за начинаещите. Но този, който е изцяло в Кр̣ш̣н̣а съзнание и извършва трансцендентално любовно служене, става равнодушен към тези правила, защото вече е постигнал съвършенство. Ако знанието може да се придобие чрез служене на Върховния Бог Кр̣ш̣н̣а, няма нужда от различните жертвоприношения и покаяния, предписани във Ведите. А този, който не разбира, че целта на Ведите е Кр̣ш̣н̣а и само се занимава с ритуали и прочее, напразно губи времето си. Личностите в Кр̣ш̣н̣а съзнание се издигат над шабда брахма, сферата на Ведите и Упаниш̣адите.