Skip to main content

TEXT 51

TEXT 51

Devanagari

Devanagari

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

Text

Tekst

karma-jaṁ buddhi-yuktā hi
phalaṁ tyaktvā manīṣiṇaḥ
janma-bandha-vinirmuktāḥ
padaṁ gacchanty anāmayam
karma-jaṁ buddhi-yuktā hi
phalaṁ tyaktvā manīṣiṇaḥ
janma-bandha-vinirmuktāḥ
padaṁ gacchanty anāmayam

Synonyms

Synonyms

karma-jam — due to fruitive activities; buddhi-yuktāḥ — being engaged in devotional service; hi — certainly; phalam — results; tyaktvā — giving up; manīṣiṇaḥ — great sages or devotees; janma-bandha — from the bondage of birth and death; vinirmuktāḥ — liberated; padam — position; gacchanti — they reach; anāmayam — without miseries.

karma-jam — på grund af frugtstræbende handlinger; buddhi-yuktāḥ — engageret i hengiven tjeneste; hi — sandelig; phalam — resultater; tyaktvā — idet de opgiver; manīṣiṇaḥ — store vismænd eller hengivne; janma-bandha — fra dødens og fødslens trældom; vinirmuktāḥ — befriede; padam — stadiet; gacchanti — de når; anāmayam — der er uden lidelser.

Translation

Translation

By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries [by going back to Godhead].

Ved således at engagere sig i Herrens hengivne tjeneste befrier store vismænd eller hengivne sig fra resultaterne af deres arbejde i den materielle verden. På denne måde hæver de sig over kredsløbet af fødsel og død og opnår stadiet hinsides alle lidelser [ved at vende tilbage til Guddommen].

Purport

Purport

The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhāgavatam (10.14.58) says:

FORKLARING: De befriede levende væsener har hjemme på det sted, hvor der overhovedet ikke findes materielle lidelser. Ifølge Śrīmad- Bhāgavatam (10.14.58):

samāṣritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām
samāṣritā ye pada-pallava-plavaṁ
mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ
bhavāmbudhir vatsa-padaṁ paraṁ padaṁ
padaṁ padaṁ yad vipadāṁ na teṣām

“For one who has accepted the boat of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf’s footprint. Paraṁ padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuṇṭha, is his goal, not the place where there is danger in every step of life.”

“Herren er tilflugtssted for hele kosmos og er berømt som Mukunda eller skænkeren af mukti [befrielse]. For den, der har søgt tilflugt i Hans lotusfødders båd, bliver den materielle verdens ocean lige så ubetydeligt som vandet i en kalvs klovaftryk. Paraṁ padam eller stedet, hvor der ingen materielle lidelser er, Vaikuṇṭha, er hans mål, ikke det sted, hvor der er fare for hvert skridt i livet.”

Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age and diseases, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the Personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently he becomes qualified to enter into the Vaikuṇṭha planets, where there is neither material, miserable life nor the influence of time and death. To know one’s constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity’s position and the Lord’s position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes a lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who, understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuṇṭha-loka. Service for the cause of the Lord is called karma-yoga or buddhi-yoga, or in plain words, devotional service to the Lord.

Som følge af uvidenhed er man ikke klar over, at den materielle verden er et lidelsesfyldt sted, hvor farer lurer for hvert skridt, man tager. Kun på grund af uvidenhed forsøger mindre intelligente personer at tilpasse sig situationen med frugtstræbende handlinger i den tro, at de resultatgivende handlinger vil gøre dem lykkelige. De ved ikke, at ingen form for materiel krop noget sted i universet kan give dem et liv uden lidelse. Livets lidelser, nemlig fødsel, død, alderdom og sygdom, findes overalt i den materielle verden. Men den, der forstår sin virkelige naturlige position som Herrens evige tjener og følgelig forstår Guddommens Personligheds position, engagerer sig i Herrens transcendentale kærlighedstjeneste. Han bliver således kvalificeret til at komme til Vaikuṇṭha-planeterne, hvor der hverken er et lidelsesfyldt materielt liv eller nogen indflydelse af tiden og døden. At kende sin naturlige position indebærer, at man også kender Herrens ophøjede position. Den, der fejlagtigt tror, at det levende væsens position og Herrens position er på samme niveau, må siges at befinde sig i totalt mørke og er derfor ikke i stand til at engagere sig i Herrens hengivne tjeneste. En sådan person bliver selv en herre og baner således vej for gentagen fødsel og død. Men den, der har forstået, at det er hans position at tjene, og derfor overfører sig selv til Herrens tjeneste, bliver øjeblikkeligt værdig til Vaikuṇṭha- loka. At tjene Herrens sag kaldes karma-yoga eller buddhi-yoga eller, på almindeligt dansk, hengiven tjeneste til Herren.