Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Devanagari

Деванагарі

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Текст

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
вйа̄са-праса̄да̄ч чгрутава̄н
етад ґухйам ахам̇ парам
йоґам̇ йаґеш́вара̄т кр̣шн̣а̄т
са̄кша̄т катгайатах̣ свайам

Synonyms

Послівний переклад

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

вйа̄са-праса̄да̄т—милістю Вйа̄садеви; ш́рутава̄н—почув; етат— це; ґухйам—потаємне; ахам—я; парам—верховний; йоґам—містицизм; йоґа-ı̄ш́вара̄т—від володаря всього містицизму; кр̣шн̣а̄т— від Кр̣шн̣и; са̄кша̄т—безпосередньо; катгайатах̣—сказане; свайам—особисто.

Translation

Переклад

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

З ласки Вйа̄си почув я цю найпотаємнішу бесіду від учителя всього містицизму Кр̣шн̣и, який особисто розмовляв з Арджуною.

Purport

Коментар

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

Вйа̄са був духовним учителем Сан̃джайі, і Сан̃джайа визнає, що саме з ласки Вйа̄си він зміг осягнути Верховного Бога-Особу. Це означає, що людина не повинна намагатись збагнути Кр̣шн̣у безпосередньо, а лише за допомогою духовного вчителя. Хоча людина й отримує це знання через прозоре посередництво духовного вчителя, вона безпосередньо переживає його. В цьому полягає секрет учнівської послідовності. Якщо духовний учитель істинний, то людина може почути Бгаґавад-ґı̄ту безпосередньо, як Арджуна. На світі є чимало містиків та йоґів, але Кр̣шн̣а — владика всіх систем йоґи. Настанову Кр̣шн̣и ясно сформульовано в Бгаґавад-ґı̄ті: віддати себе Кр̣шн̣і. Той, хто діє так — найдосконаліший йоґ. Це підтверджується в останньому вірші шостої глави: йоґіна̄м апі сарвеша̄м.

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

На̄рада є прямим учнем Кр̣шн̣и й духовним учителем Вйа̄си. Тому Вйа̄са є такий же досконалий, як і Арджуна, бо він належить до парампари. А Сан̃джайа — прямий учень Вйа̄си, з ласки Вйа̄си його чуття були очищені, і він міг безпосередньо бачити й слухати Кр̣шн̣у. Той, хто безпосередньо чує Кр̣шн̣у, може збагнути це найпотаємніше знання. Той, хто не належить до парампари, не зможе почути Кр̣шн̣у, і його знання завжди є недосконалим, принаймні що стосується Бгаґавад-ґı̄ти.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

В Бгаґавад-ґı̄ті пояснено всі системи йоґи: карма-йоґу, джн̃а̄на-йоґу і бгакті-йоґу. І Кр̣шн̣а, як володар усього містицизму, стоїть над ними. Слід зрозуміти, що, подібно до Арджуни, який отримав можливість збагнути Кр̣шн̣у безпосередньо, Сан̃джайа також, з ласки Вйа̄си, слухав Кр̣шн̣у безпосередньо. По суті немає значення, як людина слухає Кр̣шн̣у, — прямо або через істинного духовного вчителя, такого, як Вйа̄са. Духовний вчитель є представником Вйа̄садеви. Тому, згідно з ведичною традицією, на день явлення духовного учителя його учні виконують обряд Вйа̄са-пӯджі.