Skip to main content

TEXT 75

VERŠ 75

Devanagari

Dévanágarí

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Verš

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyma

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

vyāsa-prasādāt — Vyāsovou milosťou; śrutavān — vypočul som si; etat — toto; guhyam — dôverné; aham — ja; param — najvyšší; yogam — o mystike; yoga-īśvarāt — od pána mystiky; kṛṣṇāt — Kṛṣṇu; sākṣāt — priamo; kathayataḥ — hovoriť; svayam — osobne.

Translation

Překlad

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

Vyāsovou milosťou som si vypočul tento najdôvernejší rozhovor priamo od pána mystiky, Kṛṣṇu, keď osobne prehováral k Arjunovi.

Purport

Význam

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

Vyāsa bol Sañjayov duchovný učiteľ a Sañjaya sám priznáva, že obdržal poznanie o Najvyššej Božskej Osobnosti Vyāsovou milosťou. To znamená, že Kṛṣṇu nemôžeme pochopiť priamo, ale prostredníctvom duchovného učiteľa. Duchovný učiteľ je sprostredkovateľ, no zážitok zostáva priamy. To je tajomstvo postupnosti duchovných učiteľov. Ak je duchovný učiteľ pravý, môžeme Bhagavad-gītu prijať priamo ako Arjuna. Na celom svete je veľa mystikov a yogīnov, no Kṛṣṇa je pánom všetkých yogových systémov. Jeho pokyn je priamo stanovený v Bhagavad-gīte: „Odovzdaj sa Mi!“ Kto tak urobí, je najvyšším yogīnom. To je potvrdené v poslednom verši šiestej kapitoly. Yoginām api sarveṣām.

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

Vyāsadeva je Nāradovým žiakom a Nārada je priamy žiak Kṛṣṇu. Preto je Vyāsadeva práve taký oddaný ako Arjuna a náleží do postupnosti duchovných učiteľov. Ako priamy Vyāsov žiak mohol Sañjaya vidieť a počuť Kṛṣṇu priamo, pretože jeho zmysly boli Vyāsovou milosťou očistené. Kto počuje Kṛṣṇu priamo, môže pochopiť toto dôverné poznanie. Ten, kto nie je spojený s postupnosťou duchovných učiteľov, nemôže počuť Kṛṣṇu priamo, a preto je jeho poznanie vždy nedokonalé, aspoň čo sa týka pochopenia Bhagavad-gīty.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

V Bhagavad-gīte sú vysvetlené všetky yogové systémy: karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga. Kṛṣṇa je pánom všetkých týchto procesov. Arjuna mal to šťastie, že mohol počuť Kṛṣṇu priamo, a podobne Sañjaya mohol počuť Kṛṣṇu priamo, a to vďaka Vyāsovej milosti. V skutočnosti nie je rozdiel medzi priamym počúvaním Kṛṣṇu a počúvaním Kṛṣṇu prostredníctvom duchovného učiteľa, ako je Vyāsadeva. Duchovný učiteľ je tiež Vyāsadevovým predstaviteľom, a preto podľa vedskeho zvyku pripravujú žiaci na učiteľove narodeniny oslavu zvanú Vyāsa-pūja.