Skip to main content

TEXT 75

제75절

Devanagari

데바나가리 문자

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

원문

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
비아사-쁘라사닷츠루따반 vyāsa-prasādāc chrutavān
에딷 구햠 아함 빠람 etad guhyam ahaṁ param
요감 요게스바랏 끄리쉬낫 yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
삭샷 까타야따 스바얌 sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

동의어

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

비아사-쁘라사닷: 비아사데바의 자비로, 스루따반: 들었다, 에땃: 이것, 구햠: 비밀스러운, 아함: 나는, 빠람: 최상의, 요감: 신비주의, 요가-이스바랏: 모든 신비주의의 최고 스승에게서, 끄리쉬낫: 끄리쉬나로부터, 삭샷: 직접, 까타야따하: 말하는, 스바얌: 친히.

Translation

번역

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

비아사의 자비로 모든 신비주의 최고 스승인 끄리쉬나께서 친히 아르주나에게 말씀하시는 이 가장 비밀스러운 대화를 직접 들었습니다.

Purport

주석

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

비아사는 산자야의 영적 스승이며, 산자야가 최고인격신을 이해할 수 있었던 것은 바로 비아사의 자비였음을 인정하고 있다. 이것은 자기 힘으로 직접 이해하는 것이 아니라 영적 스승이라는 매체를 통해 끄리쉬나를 이해해야 한다는 것을 의미한다. 영적 스승은 투명한 매체와 같아 그를 통해 우리가 경험하는 것은 직접적인 것으로 간주한다. 이것이 사제 전수의 신비다. 영적 스승이 진짜면 우리는 아르주나가 들은 것처럼 바가바드 기따를 직접 들을 수 있다. 이 세상에는 신비주의자와 요기가 많이 있지만, 끄리쉬나가 모든 요가 체계의 스승이다. 바가바드 기따에서 명백히 드러난 끄리쉬나의 가르침은 “끄리쉬나께 항복하라”는 것이다. 이렇게 하는 자가 가장 높은 요기이다. 이것은 제6장의 마지막 절에서 확증되었다. “요기남 아삐 사르베샴(Yoginām api sarveṣām).

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

나라다는 끄리쉬나의 직계 제자이며 비아사의 영적 스승이다. 그러므로 비아사는 사제 전수 계보에 있으므로 아르주나처럼 진짜다. 산자야는 비아사의 직계 제자이다. 그러므로 비아사의 은총으로 산자야의 감각은 정화되어 끄리쉬나를 직접 보고 들을 수 있었다. 끄리쉬나께 직접 듣는 자는 이 비밀스러운 지식을 이해할 수 있다. 사제 전수의 계보를 따르지 않는 자는 끄리쉬나를 들을 수 없다. 따라서 바가바드 기따를 이해하는 데 있어 그의 지식은 항상 불완전하다.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

모든 종류의 요가 체계, 즉 까르마 요가, 갸나 요가, 그리고 박띠 요가 모두 바가바드 기따에 설명되었다. 끄리쉬나는 이러한 모든 신비주의의 최고 스승이다. 아르주나가 끄리쉬나께 직접 듣고 이해할 수 있을 만큼 행운이었던 것처럼, 산자야 역시 비아사의 은총으로 끄리쉬나를 직접 들을 수 있었다는 점을 이해해야 한다. 실제로 끄리쉬나께 직접 듣는 것과 비아사와 같은 진정한 영적 스승을 통해 끄리쉬나를 듣는 데에는 아무런 차이가 없다. 영적 스승 역시 비아사데바의 대표자이다. 그러므로 베다 체계에 따르면 영적 스승의 생신 때 제자들이 모여 비아사 뿌자(Vyāsa-pūjā)라고 하는 의식을 거행하는 것이다.