Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Devanagari

Devanagari

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Tekst

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyms

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

vyāsa-prasādāt — gennem Vyāsadevas nåde; śrutavān — har hørt; etat — denne; guhyam — fortrolige; aham — jeg; param — den højeste; yogam — mysticisme; yoga-īśvarāt — fra mesteren over al mystik; kṛṣṇāt — fra Kṛṣṇa; sākṣāt — direkte; kathayataḥ — idet han talte; svayam — personligt.

Translation

Translation

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

Ved Vyāsas nåde har jeg hørt disse højst fortrolige samtaler direkte fra mesteren over al mystik, Kṛṣṇa, der personligt talte til Arjuna.

Purport

Purport

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

FORKLARING: Vyāsa var Sañjayas åndelige mester, og Sañjaya indrømmer, at det var kun ved Vyāsas barmhjertighed, at han kunne forstå Guddommens Højeste Personlighed. Dette betyder, at man skal forstå Kṛṣṇa ikke direkte, men via den åndelige mester. Den åndelige mester er det transparente medium, selv om det er sandt, at oplevelsen stadig er direkte. Deri ligger discipelrækkens mysterie. Når den åndelige mester er ægte, kan man høre Bhagavad-gītā direkte, ligesom Arjuna gjorde det.

Der er mange mystikere og yogīer over hele verden, men Kṛṣṇa er mesteren over alle yoga-systemer. Kṛṣṇas undervisning gives klart og tydeligt i Bhagavad-gītā – overgivelse til Kṛṣṇa. Den, der overgiver sig til Kṛṣṇa, er den største yogī. Dette bliver bekræftet i sidste vers af kapitel 6 (yoginām api sarveṣam).

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

Nārada er Kṛṣṇas direkte discipel og Vyāsas åndelige mester. Derfor er Vyāsa lige så god som Arjuna, for han tilhører discipelrækken, og Sañjaya er Vyāsas direkte discipel. Sañjayas sanser blev således renset gennem Vyāsas nåde, og han kunne direkte se og høre Kṛṣṇa. Den, der hører Kṛṣṇa direkte, kan forstå denne fortrolige viden. Hvis man ikke går gennem discipelrækken, kan man ikke høre Kṛṣṇa. Ens viden vil derfor altid være ufuldkommen, i det mindste hvad angår forståelsen af Bhagavad-gītā.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

Alle yoga-systemerne (karma-yoga, jñāna-yoga og bhakti-yoga) bliver forklaret i Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa er herren over alle disse former for mystik. Man bør imidlertid forstå, at ligesom Arjuna var så heldig at forstå Kṛṣṇa direkte, kunne Sañjaya ved Vyāsas nåde også høre Kṛṣṇa direkte. I virkeligheden er der ingen forskel på at høre direkte fra Kṛṣṇa og at høre fra Kṛṣṇa direkte via en ægte åndelig mester som Vyāsa. Den åndelige mester er også Vyāsadevas repræsentant. Ifølge det vediske system afholder disciplene derfor en ceremoni, der hedder vyāsa-pūjā, på den åndelige mesters fødselsdag.