Skip to main content

TEXT 75

TEXT 75

Devanagari

Dévanágarí

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Verš

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam

Synonyms

Synonyma

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

vyāsa-prasādāt — z milosti Vyāsy; śrutavān — vyslechl jsem; etat — tuto; guhyam — důvěrnou; aham — já; param — nejvyšší; yogam — mystiku; yoga-īśvarāt — od Pána veškeré mystiky; kṛṣṇāt — od Kṛṣṇy; sākṣāt — přímo; kathayataḥ — hovořícího; svayam — osobně.

Translation

Překlad

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

Díky milosti Vyāsy jsem slyšel tuto nanejvýš důvěrnou rozmluvu přímo od Pána veškeré mystiky, Kṛṣṇy, který osobně hovořil k Arjunovi.

Purport

Význam

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

Sañjaya uznává, že mohl porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství díky milosti Vyāsy, svého duchovního učitele. To znamená, že každý musí poznat Kṛṣṇu skrze duchovního učitele, nikoliv přímo. Duchovní učitel je průzračné médium, ale zároveň je pravda, že zážitek zůstává přímý. To je tajemství učednické posloupnosti. Když má někdo pravého duchovního učitele, může slyšet Bhagavad-gītu stejně přímo, jako ji vyslechl Arjuna. Na celém světě je mnoho mystiků a yogīnů, ale Kṛṣṇa je Pánem všech systémů yogy. V Bhagavad-gītě jednoznačně říká, co chce, “Odevzdej se Mi.” Ten, kdo tak činí, je nejlepší yogī. To je potvrzeno v posledním verši šesté kapitoly (yoginām api sarveṣām).

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

Duchovním učitelem Vyāsy je Nārada, který je žákem samotného Kṛṣṇy. Vyāsa tak patří k učednické posloupnosti, a proto je stejně zplnomocněný jako Arjuna. Sañjaya je přímo žákem Vyāsy, a Vyāsovou milostí tedy byly jeho smysly očištěny a on mohl vidět a slyšet Kṛṣṇu přímo. Ten, kdo slyší Kṛṣṇu přímo, může do tohoto důvěrného poznání proniknout. Pokud se někdo nezapojí do učednické posloupnosti, nemůže Kṛṣṇu slyšet, a proto jeho poznání — alespoň co se týče porozumění Bhagavad-gītě—bude vždy nedokonalé.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

V Bhagavad-gītě jsou vysvětleny všechny systémy yogy — karma-yoga, jñāna-yoga a bhakti-yoga — a Kṛṣṇa je Pánem všech těchto mystických procesů. Je ovšem třeba vědět, že tak jako měl Arjuna to štěstí, že mohl přímo vnímat Kṛṣṇu, mohl i Sañjaya Vyāsovou milostí slyšet Kṛṣṇu přímo. Ve skutečnosti není rozdíl mezi nasloucháním přímo Kṛṣṇovi a nasloucháním pravému duchovnímu učiteli, jako je Vyāsa. Duchovní učitel je také Vyāsadevovým představitelem, a proto podle védského systému pořádají žáci na narozeniny duchovního učitele slavnost zvanou Vyāsa-pūjā, kterou ho uctívají.