Skip to main content

TEXT 75

ТЕКСТ 75

Devanagari

Деванагари (азбука)

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्‍गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत: स्वयम् ॥ ७५ ॥

Text

Текст

vyāsa-prasādāc chrutavān
etad guhyam ahaṁ param
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt
sākṣāt kathayataḥ svayam
вя̄са-праса̄да̄ч чхрутава̄н
етад гухям ахам парам
йогам йогешвара̄т кр̣ш̣н̣а̄т
са̄кш̣а̄т катхаятах̣ сваям

Synonyms

Дума по дума

vyāsa-prasādāt — by the mercy of Vyāsadeva; śrutavān — have heard; etat — this; guhyam — confidential; aham — I; param — the supreme; yogam — mysticism; yoga-īśvarāt — from the master of all mysticism; kṛṣṇāt — from Kṛṣṇa; sākṣāt — directly; kathayataḥ — speaking; svayam — personally.

вя̄са-праса̄да̄т – по милостта на Вя̄садева; шрутава̄н – чух; етат – този; гухям – поверителен; ахам – аз; парам – върховния; йогам – мистицизъм; йога-ӣшвара̄т – от господаря на целия мистицизъм; кр̣ш̣н̣а̄т – от Кр̣ш̣н̣а; са̄кш̣а̄т – директно; катхаятах̣ – като говори; сваям – лично.

Translation

Превод

By the mercy of Vyāsa, I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Kṛṣṇa, who was speaking personally to Arjuna.

По милостта на Вя̄са аз чух този най-поверителен диалог непосредствено от господаря на целия мистицизъм, Кр̣ш̣н̣а, който разговаряше лично с Арджуна.

Purport

Коментар

Vyāsa was the spiritual master of Sañjaya, and Sañjaya admits that it was by Vyāsa’s mercy that he could understand the Supreme Personality of Godhead. This means that one has to understand Kṛṣṇa not directly but through the medium of the spiritual master. The spiritual master is the transparent medium, although it is true that the experience is still direct. This is the mystery of the disciplic succession. When the spiritual master is bona fide, then one can hear Bhagavad-gītā directly, as Arjuna heard it. There are many mystics and yogīs all over the world, but Kṛṣṇa is the master of all yoga systems. Kṛṣṇa’s instruction is explicitly stated in Bhagavad-gītā – surrender unto Kṛṣṇa. One who does so is the topmost yogī. This is confirmed in the last verse of the Sixth Chapter. Yoginām api sarveṣām.

ПОЯСНЕНИЕ: Вя̄са е бил духовният учител на Сан̃джая и Сан̃джая признава, че по неговата милост е разбрал Бога, Върховната Личност. Това означава, че Кр̣ш̣н̣а трябва да се разбере не непосредствено, а с посредничеството на духовен учител. Духовният учител е явен посредник и все пак преживяването си остава непосредствено. В това е тайната на ученическата приемственост. Когато духовният учител е истински, човек може да чуе Бхагавад-гӣта̄ непосредствено, както Арджуна я чува. По света има много мистици и йогӣ, но Кр̣ш̣н̣а е господарят на всички йога системи. Неговото наставление е ясно изложено в Бхагавад-гӣта̄: отдай се на Кр̣ш̣н̣а. Този, който постъпва така, е най-големият йогӣ. Това се потвърждава в последния стих на шеста глава: йогина̄м апи сарвеш̣а̄м.

Nārada is the direct disciple of Kṛṣṇa and the spiritual master of Vyāsa. Therefore Vyāsa is as bona fide as Arjuna because he comes in the disciplic succession, and Sañjaya is the direct disciple of Vyāsa. Therefore by the grace of Vyāsa, Sañjaya’s senses were purified, and he could see and hear Kṛṣṇa directly. One who directly hears Kṛṣṇa can understand this confidential knowledge. If one does not come to the disciplic succession, he cannot hear Kṛṣṇa; therefore his knowledge is always imperfect, at least as far as understanding Bhagavad-gītā is concerned.

На̄рада е пряк ученик на Кр̣ш̣н̣а и духовен учител на Вя̄са. Следователно Вя̄са е авторитет колкото и Арджуна, защото принадлежи към ученическата последователност. А Сан̃джая е пряк ученик на Вя̄са и по милостта на Вя̄са сетивата му са пречистени и той може непосредствено да вижда и чува Кр̣ш̣н̣а. Личност, която непосредствено чува Кр̣ш̣н̣а, ще разбере това поверително знание. Ако не е в ученическата приемственост, човек не може да чуе Кр̣ш̣н̣а. Неговото знание остава винаги несъвършено, поне що се отнася до разбирането на Бхагавад-гӣта̄.

In Bhagavad-gītā, all the yoga systems – karma-yoga, jñāna-yoga and bhakti-yoga – are explained. Kṛṣṇa is the master of all such mysticism. It is to be understood, however, that as Arjuna was fortunate enough to understand Kṛṣṇa directly, so, by the grace of Vyāsa, Sañjaya was also able to hear Kṛṣṇa directly. Actually there is no difference between hearing directly from Kṛṣṇa and hearing directly from Kṛṣṇa via a bona fide spiritual master like Vyāsa. The spiritual master is the representative of Vyāsadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of the spiritual master the disciples conduct the ceremony called Vyāsa-pūjā.

В Бхагавад-гӣта̄ са обяснени всички йога системи: карма йога, гя̄на йога и бхакти йога. Кр̣ш̣н̣а е господарят на целия този мистицизъм. Трябва да знаем, че както Арджуна е бил щастлив да разбере Кр̣ш̣н̣а непосредствено, така по милостта на Вя̄са Сан̃джая също е имал възможността да слуша непосредствено от Кр̣ш̣н̣а. Всъщност няма разлика в това как слушаме – направо от Кр̣ш̣н̣а или посредством авторитетен духовен учител като Вя̄са. Духовният учител по принцип е представител и на Вя̄са. Затова според ведическата система на рождения ден на духовния учител неговите ученици извършват церемонията Вя̄са-пӯджа̄.