Skip to main content

TEXT 24

TEXT 24

Devanagari

Dévanágarí

तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतप:क्रिया: ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

Text

Verš

tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām
tasmād oṁ ity udāhṛtya
yajña-dāna-tapaḥ-kriyāḥ
pravartante vidhānoktāḥ
satataṁ brahma-vādinām

Synonyms

Synonyma

tasmāt — therefore; oṁ — beginning with oṁ; iti — thus; udāhṛtya — indicating; yajña — of sacrifice; dāna — charity; tapaḥ — and penance; kriyāḥ — performances; pravartante — begin; vidhāna-uktāḥ — according to scriptural regulation; satatam — always; brahma-vādinām — of the transcendentalists.

tasmāt — proto; oṁ — začínající s oṁ; iti — takto; udāhṛtya — naznačující; yajña — oběti; dāna — dobročinnosti; tapaḥ — a askeze; kriyāḥ — konání; pravartante — začíná; vidhāna-uktāḥ — podle usměrnění písem; satatam — vždy; brahma-vādinām — transcendentalistů.

Translation

Překlad

Therefore, transcendentalists undertaking performances of sacrifice, charity and penance in accordance with scriptural regulations begin always with oṁ, to attain the Supreme.

Proto transcendentalisté, kteří se chystají vykonat oběť, dát milodar nebo podstoupit askezi, vždy v souladu s usměrněními písem začínají vibrací oṁ, aby dosáhli Nejvyššího.

Purport

Význam

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20). The lotus feet of Viṣṇu are the supreme devotional platform. The performance of everything on behalf of the Supreme Personality of Godhead assures the perfection of all activity.

Oṁ tad viṣṇoḥ paramaṁ padam (Ṛg Veda 1.22.20) — lotosové nohy Viṣṇua jsou nejvyšším cílem oddanosti. Dělá-li živá bytost vše pro Nejvyšší Osobnost Božství, jsou tím všechny její činy dokonalé.