Skip to main content

TEXT 14

VERŠ 14

Devanagari

Dévanágarí

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

Text

Verš

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate
deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyms

Synonyma

deva — of the Supreme Lord; dvija — the brāhmaṇas; guru — the spiritual master; prājña — and worshipable personalities; pūjanam — worship; śaucam — cleanliness; ārjavam — simplicity; brahmacaryam — celibacy; ahiṁsā — nonviolence; ca — also; śārīram — pertaining to the body; tapaḥ — austerity; ucyate — is said to be.

deva — Najvyššieho Pána; dvija — brāhmaṇov; guru — duchovného učiteľa; prājña — a osobnosti hodné uctievania; pūjanam — uctievanie; śaucam — čistota; ārjavam — prostota; brahmacaryam — pohlavná zdržanlivosť; ahiṁsā — nenásilie; ca — tiež; śārīram — týkajúca sa tela; tapaḥ — sebakázeň; ucyate — nazýva sa.

Translation

Překlad

Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the brāhmaṇas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence.

K telesnej sebakázni patrí uctievanie Najvyššieho Pána, brāhmaṇov, duchovného učiteľa a nadriadených, ako sú otec a matka, ako aj čistota, prostota, celibát a nenásilie.

Purport

Význam

The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerity and penance. First He explains the austerities and penances practiced by the body. One should offer, or learn to offer, respect to God or to the demigods, the perfect, qualified brāhmaṇas and the spiritual master and superiors like father, mother or any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleansing oneself externally and internally, and he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scripture only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned.

Najvyššia Božská Osobnosť popisuje v tomto verši rôzne druhy sebakázní a pokání. Najprv objasňuje sebakázeň vykonávanú telom. Mali by sme si ctiť, alebo sa učiť ctiť Boha alebo polobohov, dokonale kvalifikovaných brāhmaṇov a duchovného učiteľa a nadriadených, ako sú otec a matka vrátane osôb, ktoré sú dobre oboznámené s vedskym poznaním. Im všetkým by sme mali preukazovať náležitú úctu. Mali by sme sa cvičiť v čistote — ako vonkajšej, tak aj vnútornej — a učiť sa jednoduchému životu. Nemali by sme robiť nič, čo nie je schválené v písmach. Nie je prípustný ani mimomanželský pohlavný styk, pretože pohlavný život je podľa písiem povolený iba v manželskom zväzku, a nie inak. Tomu sa hovorí celibát. Táto sebakázeň a pokánie sa vzťahuje na telo.