Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Devanagari

Devanagari

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

Text

Tekstas

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate
deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyms

Synonyms

deva — of the Supreme Lord; dvija — the brāhmaṇas; guru — the spiritual master; prājña — and worshipable personalities; pūjanam — worship; śaucam — cleanliness; ārjavam — simplicity; brahmacaryam — celibacy; ahiṁsā — nonviolence; ca — also; śārīram — pertaining to the body; tapaḥ — austerity; ucyate — is said to be.

deva — Aukščiausiojo Viešpaties; dvija — brahmanų; guru — dvasinio mokytojo; prājña — ir garbinimo vertų asmenybių; pūjanam — garbinimas; śaucam — švara; ārjavam — paprastumas; brahmacaryam — celibatas; ahiṁsā — prievartos nenaudojimas; ca — taip pat; śārīram — su kūnu susijusi; tapaḥ — askezė; ucyate — sakoma, yra.

Translation

Translation

Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the brāhmaṇas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence.

Kūno askezė – tai Aukščiausiojo Viešpaties, brahmanų, dvasinio mokytojo, vyresniųjų, pavyzdžiui, tėvo bei motinos, gerbimas, švara, paprastumas, celibatas ir prievartos nenaudojimas.

Purport

Purport

The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerity and penance. First He explains the austerities and penances practiced by the body. One should offer, or learn to offer, respect to God or to the demigods, the perfect, qualified brāhmaṇas and the spiritual master and superiors like father, mother or any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleansing oneself externally and internally, and he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scripture only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned.

KOMENTARAS: Šiuo posmu Aukščiausiasis Dievas pradeda aiškinti įvairius askezės būdus. Iš pradžių Jis kalba apie kūno askezę. Reikia reikšti pagarbą ar mokytis ją reikšti Dievui, pusdieviams, tobulumo pasiekusiems ir kompetentingiems brahmanams, dvasiniam mokytojui bei vyresniesiems – tėvui, motinai ar žmogui, kuris gerai išmano Vedų žinojimą. Jiems turi būti rodoma derama pagarba. Reikia laikytis išorinės bei vidinės švaros ir mokytis elgesio paprastumo. Nedera daryti to, kas neleidžiama šventraščiuose. Šventraščiai pritaria tik vedybiniams lytiniams santykiams, nevedybiniai yra draudžiami. Tai ir vadinasi celibatu. Tokios yra kūno askezės rūšys.