Skip to main content

TEXT 14

TEXT 14

Devanagari

Dévanágarí

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

Text

Verš

deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate
deva-dvija-guru-prājña-
pūjanaṁ śaucam ārjavam
brahmacaryam ahiṁsā ca
śārīraṁ tapa ucyate

Synonyms

Synonyma

deva — of the Supreme Lord; dvija — the brāhmaṇas; guru — the spiritual master; prājña — and worshipable personalities; pūjanam — worship; śaucam — cleanliness; ārjavam — simplicity; brahmacaryam — celibacy; ahiṁsā — nonviolence; ca — also; śārīram — pertaining to the body; tapaḥ — austerity; ucyate — is said to be.

deva — Nejvyššího Pána; dvija — brāhmaṇů; guru — duchovního učitele; prājña — a ctihodných osobností; pūjanam — uctívání; śaucam — čistota; ārjavam — přímost; brahmacaryam — celibát; ahiṁsā — nenásilí; ca — také; śārīram — týkající se těla; tapaḥ — askeze; ucyate — je řečeno, že je.

Translation

Překlad

Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the brāhmaṇas, the spiritual master, and superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy and nonviolence.

Askeze týkající se těla spočívá v uctívání Nejvyššího Pána, brāhmaṇů, duchovního učitele a osob v nadřazeném postavení, jakými jsou otec a matka, jakož i v čistotě, přímosti, pohlavní zdrženlivosti a nenásilí.

Purport

Význam

The Supreme Godhead here explains the different kinds of austerity and penance. First He explains the austerities and penances practiced by the body. One should offer, or learn to offer, respect to God or to the demigods, the perfect, qualified brāhmaṇas and the spiritual master and superiors like father, mother or any person who is conversant with Vedic knowledge. These should be given proper respect. One should practice cleansing oneself externally and internally, and he should learn to become simple in behavior. He should not do anything which is not sanctioned by the scriptural injunctions. He should not indulge in sex outside of married life, for sex is sanctioned in the scripture only in marriage, not otherwise. This is called celibacy. These are penances and austerities as far as the body is concerned.

Nejvyšší Pán nyní popisuje různé druhy askeze, počínaje těmi, které se týkají těla. Každý má projevovat, či se učit projevovat úctu Bohu nebo polobohům, dokonalým, kvalifikovaným brāhmaṇům, duchovnímu učiteli a osobám v nadřazeném postavení, jakými jsou otec, matka nebo kdokoliv obeznámený s védským poznáním. Ty všechny je třeba náležitě ctít. Člověk se má pravidelně očišťovat vně i uvnitř a učit se jednoduchému, přímému chování. Neměl by dělat nic, co není schváleno písmy. Nemá mít pohlavní styk s nikým kromě své ženy, neboť sex písma uznávají jedině v manželství. To se nazývá celibát. Tak vypadají různé druhy askeze těla.