Skip to main content

TEXT 6

TEXT 6

Devanagari

Devanagari

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।
दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श‍ृणु ॥ ६ ॥

Text

Tekst

dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta
āsuraṁ pārtha me śṛṇu
dvau bhūta-sargau loke ’smin
daiva āsura eva ca
daivo vistaraśaḥ prokta
āsuraṁ pārtha me śṛṇu

Synonyms

Synonyms

dvau — two; bhūta-sargau — created living beings; loke — in the world; asmin — this; daivaḥ — godly; āsuraḥ — demoniac; eva — certainly; ca — and; daivaḥ — the divine; vistaraśaḥ — at great length; proktaḥ — said; āsuram — the demoniac; pārtha — O son of Pṛthā; me — from Me; śṛṇu — just hear.

dvau — to; bhūta-sargau — skabte levende væsener; loke — i verden; asmin — i denne; daivaḥ — guddommelig; āsuraḥ — dæmonisk; eva — afgjort; ca — og; daivaḥ — den guddommelige; vistaraśaḥ — meget udførligt; proktaḥ — forklaret; āsuram — den dæmoniske; pārtha — O Pṛthās søn; me — fra Mig; śṛṇu — hør blot.

Translation

Translation

O son of Pṛthā, in this world there are two kinds of created beings. One is called divine and the other demoniac. I have already explained to you at length the divine qualities. Now hear from Me of the demoniac.

O Pṛthās søn, i denne verden findes der to slags skabte væsener. Den ene kaldes de guddommelige og den anden de dæmoniske. Jeg har allerede udførligt fortalt dig om de guddommelige egenskaber. Hør nu fra Mig om de dæmoniske.

Purport

Purport

Lord Kṛṣṇa, having assured Arjuna that he was born with the divine qualities, is now describing the demoniac way. The conditioned living entities are divided into two classes in this world. Those who are born with divine qualities follow a regulated life; that is to say they abide by the injunctions in scriptures and by the authorities. One should perform duties in the light of authoritative scripture. This mentality is called divine. One who does not follow the regulative principles as they are laid down in the scriptures and who acts according to his whims is called demoniac or asuric. There is no other criterion but obedience to the regulative principles of scriptures. It is mentioned in Vedic literature that both the demigods and the demons are born of the Prajāpati; the only difference is that one class obeys the Vedic injunctions and the other does not.

FORKLARING: Efter at have forsikret Arjuna om, at han var født med guddommelige egenskaber, beskriver Herren Kṛṣṇa nu den dæmoniske natur. De betingede levende væsener er opdelt i to klasser i denne verden. De, der er født med guddommelige egenskaber, følger et reguleret liv. Med andre ord følger de skrifterne og autoriteternes anvisninger. Man bør gøre sine pligter i lyset af de autoritative skrifter. Denne mentalitet kaldes guddommelig. Den, der ikke følger de regulerende principper, som de er givet i skrifterne, og som handler ifølge sine egne luner, kaldes dæmonisk eller asurisk. Der er intet andet kriterie end lydighed over for skrifternes faste principper. Det nævnes i den vediske litteratur, at både halvguderne og dæmonerne er født af Prajāpati. Den eneste forskel er, at den ene klasse følger de vediske påbud, mens den anden ikke gør det.