Skip to main content

TEXT 16

TEXT 16

Devanagari

Devanagari

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

Text

Tekst

dvāv imau puruṣau loke
kṣaraś cākṣara eva ca
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni
kūṭa-stho ’kṣara ucyate
dvāv imau puruṣau loke
kṣaraś cākṣara eva ca
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni
kūṭa-stho ’kṣara ucyate

Synonyms

Synonyms

dvau — two; imau — these; puruṣau — living entities; loke — in the world; kṣaraḥ — fallible; ca — and; akṣaraḥ — infallible; eva — certainly; ca — and; kṣaraḥ — fallible; sarvāṇi — all; bhūtāni — living entities; kūṭa-sthaḥ — in oneness; akṣaraḥ — infallible; ucyate — is said.

dvau — kaks; imau — need; puruṣau — elusolendid; loke — maailmas; kṣaraḥ — eksivad; ca — ja; akṣaraḥ — eksimatud; eva — kindlasti; ca — ja; kṣaraḥ — eksivad; sarvāṇi — kõik; bhūtāni — elusolendid; kūṭa-sthaḥ — ühesuses; akṣaraḥ — eksimatud; ucyate — öeldakse.

Translation

Translation

There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world every living entity is fallible, and in the spiritual world every living entity is called infallible.

Olendeid on kahesuguseid: ekslikke ja eksimatuid. Materiaalses maailmas on kõik elusolendid ekslikud, kuid vaimses maailmas on kõik elusolendid eksimatud.

Purport

Purport

As already explained, the Lord in His incarnation as Vyāsadeva compiled the Vedānta-sūtra. Here the Lord is giving, in summary, the contents of the Vedānta-sūtra. He says that the living entities, who are innumerable, can be divided into two classes – the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in contact with the material world they are called jīva-bhūta, and the Sanskrit words given here, kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni, mean that they are fallible. Those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead, however, are called infallible. Oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of the creation. Of course, in the spiritual world there is no such thing as creation, but since the Supreme Personality of Godhead, as stated in the Vedānta-sūtra, is the source of all emanations, that conception is explained.

Nagu juba eespool selgitatud, koostas Jumal Vyāsa kehastuses „Vedānta- sūtra". Siinkohal annab Jumal lühikese „Vedānta-sūtra" sisu kokkuvõtte. Ta ütleb, et elusolendid, keda on lugematult palju, võib jagada kahte kategooriasse: ühed on ekslikud, teised eksimatud. Elusolendid on Jumala Kõrgeima Isiksuse igavesti lahusseisvad osakesed. Kui nad puutuvad kokku materiaalse loodusega, nimetatakse neid jīva-bhūtadeks ning siin öeldakse, et sel juhul on nad ekslikud: kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni. Neid, kes omavad Jumala Kõrgeima Isiksusega ühest loodust, nimetatakse aga eksimatuteks. Ühesus ei tähenda mitte seda, nagu puuduks neil individuaalsus, vaid et nende vahel pole vastuolu. Nad kõik tegutsevad loomise eesmärgi kohaselt. Vaimses maailmas ei toimu küll loomist, kuid seda kontseptsiooni võib vaadelda seoses „Vedānta-sūtra" kinnitusega, et Jumala Kõrgeim Isiksus on kõikide emanatsioonide allikaks.

According to the statement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Kṛṣṇa, there are two classes of living entities. The Vedas give evidence of this, so there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with the mind and five senses have their material bodies, which are changing. As long as a living entity is conditioned, his body changes due to contact with matter; matter is changing, so the living entity appears to be changing. But in the spiritual world the body is not made of matter; therefore there is no change. In the material world the living entity undergoes six changes – birth, growth, duration, reproduction, then dwindling and vanishing. These are the changes of the material body. But in the spiritual world the body does not change; there is no old age, there is no birth, there is no death. There all exists in oneness. Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni: any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being, Brahmā, down to a small ant, is changing its body; therefore they are all fallible. In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness.

Nagu kinnitab Jumala Kõrgeim Isiksus, Jumal Kṛṣṇa, eksisteerib kahelaadseid elusolendeid. „Vedad" toovad sellele väitele ka tõendeid, seega ei saa selles kahelda. Elusolendid, kes heitlevad selles maailmas mõistuse ja viie meelega, omavad materiaalseid kehasid, mis pidevalt muutuvad. Need muutused leiavad aset nii kaua kui elusolend on mateeriaga kokkupuutumise tõttu tingimustest sõltuv. Kuna mateeria muutub, allub muutustele ka elusolendi materiaalne keha ning tundub, nagu muutuks elusolend ise. Kuid vaimses maailmas elavate elusolendite kehad ei ole loodud mateeriast ning seetõttu on need ka muutumatud. Materiaalses maailmas allub elusolendi keha kuuele muutusele – see sünnib, kasvab, püsib, loob järglasi, seejärel kärbub ning lõpuks hävib. Need on materiaalse keha muutused. Kuid vaimses taevas elusolendi keha ei muutu – seal ei ole sündi, surma ega vanadust. Kõik eksisteerib seal ühesuses Jumalaga. Kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni: iga elusolend, kes on sattunud kokkupuutesse mateeriaga, vahetab oma keha, olgu ta siis Brahmā või väikseim sipelgas. Seetõttu on nad kõik ekslikud. Vaimses maailmas on kõik elusolendid aga vabad ning Jumalaga ühtsed.