Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Devanagari

Devanagari

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

Text

Tekst

māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
māṁ ca yo ’vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

Synonyms

Synonyms

mām — unto Me; ca — also; yaḥ — a person who; avyabhicāreṇa — without fail; bhakti-yogena — by devotional service; sevate — renders service; saḥ — he; guṇān — the modes of material nature; samatītya — transcending; etān — all these; brahma-bhūyāya — elevated to the Brahman platform; kalpate — becomes.

mām — til Mig; ca — også; yaḥ — en person, som; avyabhicāreṇa — uden afvigelse; bhakti-yogena — gennem hengiven tjeneste; sevate — tjener; saḥ — han; guṇān — den materielle naturs kvaliteter; samatītya — idet han hæver sig over; etān — alle disse; brahma-bhūyāya — til Brahman-platformen; kalpate — bliver ophøjet.

Translation

Translation

One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman.

Den, der engagerer sig fuldstændigt i hengiven tjeneste uden afvigelse under nogen omstændigheder, hæver sig øjeblikkeligt over den materielle naturs kvaliteter og kommer således til Brahman-niveauet.

Purport

Purport

This verse is a reply to Arjuna’s third question: What is the means of attaining to the transcendental position? As explained before, the material world is acting under the spell of the modes of material nature. One should not be disturbed by the activities of the modes of nature; instead of putting his consciousness into such activities, he may transfer his consciousness to Kṛṣṇa activities. Kṛṣṇa activities are known as bhakti-yoga – always acting for Kṛṣṇa. This includes not only Kṛṣṇa, but His different plenary expansions such as Rāma and Nārāyaṇa. He has innumerable expansions. One who is engaged in the service of any of the forms of Kṛṣṇa, or of His plenary expansions, is considered to be transcendentally situated. One should also note that all the forms of Kṛṣṇa are fully transcendental, blissful, full of knowledge and eternal. Such personalities of Godhead are omnipotent and omniscient, and they possess all transcendental qualities. So if one engages himself in the service of Kṛṣṇa or His plenary expansions with unfailing determination, although these modes of material nature are very difficult to overcome, one can overcome them easily. This has already been explained in the Seventh Chapter. One who surrenders unto Kṛṣṇa at once surmounts the influence of the modes of material nature. To be in Kṛṣṇa consciousness or in devotional service means to acquire equality with Kṛṣṇa. The Lord says that His nature is eternal, blissful and full of knowledge, and the living entities are part and parcel of the Supreme, as gold particles are part of a gold mine. Thus the living entity, in his spiritual position, is as good as gold, as good as Kṛṣṇa in quality. The difference of individuality continues, otherwise there would be no question of bhakti-yoga. Bhakti-yoga means that the Lord is there, the devotee is there, and the activity of exchange of love between the Lord and the devotee is there. Therefore the individuality of two persons is present in the Supreme Personality of Godhead and the individual person, otherwise there would be no meaning to bhakti-yoga. If one is not situated in the same transcendental position with the Lord, one cannot serve the Supreme Lord. To be a personal assistant to a king, one must acquire the qualifications. Thus the qualification is to become Brahman, or freed from all material contamination. It is said in the Vedic literature, brahmaiva san brahmāpy eti. One can attain the Supreme Brahman by becoming Brahman. This means that one must qualitatively become one with Brahman. By attainment of Brahman, one does not lose his eternal Brahman identity as an individual soul.

FORKLARING: Dette vers er svaret på Arjunas tredje spørgsmål: Hvordan kan man komme til den transcendentale position? Som tidligere forklaret agerer den materielle verden under fortryllelse af den materielle naturs kvaliteter. Man bør ikke lade sig anfægte af aktiviteterne i naturens kvaliteter. I stedet for at fylde sin bevidsthed med den materielle naturs aktiviteter kan man overføre sin bevidsthed til Kṛṣṇa- aktiviteter. Kṛṣṇa-aktiviteter kaldes bhakti-yoga, der indebærer altid at handle for Kṛṣṇas skyld. Det indbefatter ikke bare Kṛṣṇa, men også Hans forskellige fuldstændige ekspansioner såsom Rāma og Nārāyaṇa. Kṛṣṇa har utallige ekspansioner. Den, der er engageret i tjenesten til en hvilken som helst af Kṛṣṇas former eller Hans fuldstændige ekspansioner, anses for at være transcendentalt situeret. Man bør også lægge mærke til, at alle Kṛṣṇas former er helt transcendentale, lyksalige, fulde af viden og evige. Sådanne Guddommens Personligheder er almægtige og alvidende og besidder alle transcendentale kvaliteter. Så hvis man engagerer sig i Kṛṣṇa eller en af Hans fuldstændige ekspansioners tjeneste med urokkelig beslutsomhed, kan man let hæve sig over den materielle naturs kvaliteter, selv om de er meget svære at slippe fri af. Dette blev allerede forklaret i kapitel 7. Hvis man overgiver sig til Kṛṣṇa, hæver man sig omgående over indflydelsen fra den materielle naturs kvaliteter. At være i Kṛṣṇa-bevidsthed eller hengiven tjeneste indebærer at blive ligestillet med Kṛṣṇa. Herren fortæller os, at Hans natur er evig, lyksalig og fuld af viden, og de levende væsener er uadskillelige dele af den Højeste på samme måde, som guldstykker er dele af en guldmine. Derfor er det levende væsen i sin åndelige tilstand kvalitativt lige så god som guld eller lige så god som Kṛṣṇa. Vi fortsætter dog med at være forskellige individuelle personer, for ellers kunne der ikke være tale om bhakti-yoga. Bhakti-yoga betyder, at Herren findes, den hengivne findes og kærlighedsudvekslingen mellem Herren og den hengivne findes. Derfor er individualiteten af to personer til stede i Guddommens Højeste Personlighed og den individuelle person, for ellers ville bhakti-yoga ikke give nogen mening. Hvis man ikke befinder sig på samme transcendentale niveau som Herren, kan man ikke tjene den Højeste Herre. For at være en personlig assistent til en konge er man nødt til at erhverve sig de rette kvalifikationer. Kvalifikationen er således at blive Brahman eller fri for enhver materiel besmittelse. I den vediske litteratur (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 4.4.6) står der, brahmaiva san brahmāpy eti. Man kan nå den Højeste Brahman ved at blive Brahman. Det betyder, at man kvalitativt skal blive ét med Brahman. Ved at opnå Brahman mister man ikke sin evige Brahman-identitet som en individuel sjæl.