Skip to main content

TEXT 26

TEXT 26

Devanagari

Devanagari

अन्ये त्वेवमजानन्त: श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा: ॥ २६ ॥

Text

Tekst

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ
anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

Synonyms

Synonyms

anye — others; tu — but; evam — thus; ajānantaḥ — without spiritual knowledge; śrutvā — by hearing; anyebhyaḥ — from others; upāsate — begin to worship; te — they; api — also; ca — and; atitaranti — transcend; eva — certainly; mṛtyum — the path of death; śruti-parāyaṇāḥ — inclined to the process of hearing.

anye — andre; tu — men; evam — således; ajānantaḥ — uden åndelig viden; śrutvā — ved at høre; anyebhyaḥ — fra andre; upāsate — begynder at tilbede; te — de; api — selv; ca — også; atitaranti — sætter sig ud over; eva — faktisk; mṛtyum — dødens vej; śruti-parāyaṇāḥ — som er inklineret til lytteprocessen.

Translation

Translation

Again there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death.

Så er der også dem, der, selv om de ikke er velbevandrede i åndelig viden, begynder at tilbede den Højeste Person efter at have hørt om Ham fra andre. På grund af deres tilbøjelighed til at lytte til autoriteter sætter de sig også ud over fødslen og dødens vej.

Purport

Purport

This verse is particularly applicable to modern society because in modern society there is practically no education in spiritual matters. Some of the people may appear to be atheistic or agnostic or philosophical, but actually there is no knowledge of philosophy. As for the common man, if he is a good soul, then there is a chance for advancement by hearing. This hearing process is very important. Lord Caitanya, who preached Kṛṣṇa consciousness in the modern world, gave great stress to hearing because if the common man simply hears from authoritative sources he can progress, especially, according to Lord Caitanya, if he hears the transcendental vibration Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. It is stated, therefore, that all men should take advantage of hearing from realized souls and gradually become able to understand everything. The worship of the Supreme Lord will then undoubtedly take place. Lord Caitanya has said that in this age no one needs to change his position, but one should give up the endeavor to understand the Absolute Truth by speculative reasoning. One should learn to become the servant of those who are in knowledge of the Supreme Lord. If one is fortunate enough to take shelter of a pure devotee, hear from him about self-realization and follow in his footsteps, one will be gradually elevated to the position of a pure devotee. In this verse particularly, the process of hearing is strongly recommended, and this is very appropriate. Although the common man is often not as capable as so-called philosophers, faithful hearing from an authoritative person will help one transcend this material existence and go back to Godhead, back to home.

FORKLARING: Dette vers er specielt relevant i nutidens samfund, for i den moderne verden er der så godt som ingen uddannelse i åndelige emner. Nogle mennesker kan synes at være ateistiske, agnostiske eller filosofiske, men i virkeligheden er der ingen viden om filosofi. For folk i almindelighed er der, hvis de er gode sjæle, en mulighed for at gøre fremskidt ved at lytte. At kunne lytte på denne måde er meget vigtigt. Herren Caitanya, der prædikede Kṛṣṇa-bevidsthed i den moderne verden, lagde stor vægt på at lytte, for hvis almindelige mennesker blot hører fra autoritative kilder, kan de gøre fremskridt, især hvis de ifølge Herren Caitanya lægger øre til den transcendentale lyd af Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Det fastslås derfor, at alle mennesker bør drage fordel af at lytte til realiserede sjæle og gradvist blive i stand til at forstå alt. Da vil tilbedelse af den Højeste Herre utvivlsomt finde sted. Herren Caitanya har bemærket, at i denne tidsalder er der ingen grund til at ændre sin situation, men man bør opgive forsøget på at forstå den Absolutte Sandhed igennem spekulativ logik. Man skal lære at blive en tjener af dem, der har viden om den Højeste Herre. Hvis man er så heldig at søge tilflugt hos en ren hengiven, høre fra ham om selverkendelse og følge i hans fodspor, bliver man gradvist ophøjet til selv at blive en ren hengiven. I dette vers bliver det på det kraftigste anbefalet at lytte, hvilket er særdeles relevant. Selv om folk i almindelighed ofte ikke er lige så kapable som såkaldte filosoffer, hjælper det dem til at komme ud af denne materielle eksistens og vende hjem, tilbage til Guddommen, hvis de med tro lytter til en autoritativ person.