Skip to main content

TEXT 8

TEXT 8

Devanagari

Dévanágarí

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

Text

Verš

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyms

Synonyma

mayi — upon Me; eva — certainly; manaḥ — mind; ādhatsva — fix; mayi — upon Me; buddhim — intelligence; niveśaya — apply; nivasiṣyasi — you will live; mayi — in Me; eva — certainly; ataḥ ūrdhvam — thereafter; na — never; saṁśayaḥ — doubt.

mayi — na Mě; eva — zajisté; manaḥ — mysl; ādhatsva — upři; mayi — na Mě; buddhim — inteligenci; niveśaya — nech spočinout; nivasiṣyasi — budeš žít; mayi — u Mě; eva — jistě; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnost.

Translation

Překlad

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Upři svou mysl na Mě, Nejvyšší Osobnost Božství, a nech u Mne spočinout veškerou svou inteligenci. Tak budeš bezpochyby stále žít u Mě.

Purport

Význam

One who is engaged in Lord Kṛṣṇa’s devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane – he lives in Kṛṣṇa. The holy name of the Lord and the Lord are nondifferent; therefore when a devotee chants Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa and His internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Kṛṣṇa food, Kṛṣṇa directly accepts these eatables, and the devotee becomes Kṛṣṇa-ized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad-gītā and in other Vedic literatures.

Ten, kdo je zaměstnán oddanou službou Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi, žije v přímém vztahu s Ním, a proto je nepochybně již od samého začátku v transcendentálním postavení. Oddaný nežije na hmotné úrovni — žije u Kṛṣṇy. Svaté jméno Pána a Pán se od sebe neliší, a když tedy oddaný zpívá Hare Kṛṣṇa, tančí Kṛṣṇa se svou vnitřní energií na jeho jazyku. Když obětuje Kṛṣṇovi jídlo, Kṛṣṇa je osobně přijímá a oddaný bude jedením zbytků oběti doslova prostoupený Kṛṣṇou. Přestože je to proces doporučený v Bhagavad-gītě a dalších védských písmech, osoba nekonající takovou službu nemůže pochopit, jak se to děje.