Skip to main content

TEXT 8

ТЕКСТ 8

Devanagari

Деванагари (азбука)

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय: ॥ ८ ॥

Text

Текст

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
майи ева мана а̄дхатсва
майи буддхим нивешая
нивасиш̣яси майи ева
ата ӯрдхвам на самшаях̣

Synonyms

Дума по дума

mayi — upon Me; eva — certainly; manaḥ — mind; ādhatsva — fix; mayi — upon Me; buddhim — intelligence; niveśaya — apply; nivasiṣyasi — you will live; mayi — in Me; eva — certainly; ataḥ ūrdhvam — thereafter; na — never; saṁśayaḥ — doubt.

майи – върху мен; ева – несъмнено; манах̣ – ум; а̄дхатсва – установи; майи – върху мен; буддхим – разум; нивешая – използвай; нивасиш̣яси – ти ще живееш; майи – в мен; ева – несъмнено; атах̣ ӯрдхвам – след това; на – никога; самшаях̣ – съмнение.

Translation

Превод

Just fix your mind upon Me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in Me. Thus you will live in Me always, without a doubt.

Съсредоточи ума си единствено върху мен, Върховната Личност, и използвай цялата си интелигентност за мен. Така несъмнено ще живееш винаги в мен.

Purport

Коментар

One who is engaged in Lord Kṛṣṇa’s devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord, so there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane – he lives in Kṛṣṇa. The holy name of the Lord and the Lord are nondifferent; therefore when a devotee chants Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa and His internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Kṛṣṇa food, Kṛṣṇa directly accepts these eatables, and the devotee becomes Kṛṣṇa-ized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so, although this is a process recommended in the Bhagavad-gītā and in other Vedic literatures.

ПОЯСНЕНИЕ: Заетият в предано служене на Бог Кр̣ш̣н̣а живее в директна връзка с Върховния и затова позицията му е трансцендентална от самото начало. Преданият не живее в материалната сфера, той живее в Кр̣ш̣н̣а. Между Бога и святото му име няма разлика, затова когато един предан повтаря Харе Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а и неговата вътрешна енергия танцуват върху езика му. Когато предлага храна на Кр̣ш̣н̣а, Кр̣ш̣н̣а лично я приема и вкусвайки остатъците, преданият „се прониква от Кр̣ш̣н̣а“. Този, който не извършва такова служене, не може да разбере как става това, въпреки че методът е препоръчан в Бхагавад-гӣта̄ и другите ведически писания.