Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Devanagari

Деванагарі

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥

Text

Текст

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча

майй а̄веш́йа мано йе ма̄м̇
нітйа-йукта̄ упа̄сате
ш́раддгайа̄ парайопета̄с
те ме йуктатама̄ мата̄х̣

Synonyms

Послівний переклад

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; mayi — upon Me; āveśya — fixing; manaḥ — the mind; ye — those who; mām — Me; nitya — always; yuktāḥ — engaged; upāsate — worship; śraddhayā — with faith; parayā — transcendental; upetāḥ — endowed; te — they; me — by Me; yukta-tamāḥ — most perfect in yoga; matāḥ — are considered.

ш́рı̄-бгаґава̄н ува̄ча—Верховний Бог-Особа сказав; майі—на Мені; а̄веш́йа—закріпляючи; манах̣—розум; йе—ті, хто; ма̄м—Мені; нітйа—завжди; йукта̄х̣—зайняті; упа̄сате—поклоняються; ш́раддгайа̄ — з вірою; парайа — трансцендентною; упета̄х̣ — наділені; те—вони; ме—Мною; йукта-тама̄х̣—найдосконаліші у виконанні йоґи; мата̄х̣—вважаються.

Translation

Переклад

The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.

Верховний Бог-Особа сказав: Тих, хто зосередив свій розум на Моїй особистісній формі й завжди з палкою трансцендентною вірою поклоняється Мені — тих Я вважаю найбільш досконалими.

Purport

Коментар

In answer to Arjuna’s question, Kṛṣṇa clearly says that he who concentrates upon His personal form and who worships Him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Kṛṣṇa consciousness there are no material activities, because everything is done for Kṛṣṇa. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Kṛṣṇa, or sometimes he cooks prasādam or goes to the marketplace to purchase something for Kṛṣṇa, or sometimes he washes the temple or the dishes – whatever he does, he does not let a single moment pass without devoting his activities to Kṛṣṇa. Such action is in full samādhi.

Відповідаючи на питання Арджуни, Кр̣шн̣а заявляє, що того, хто зосереджується на Його особистісній формі й поклоняється Йому з вірою та відданістю, слід вважати найдосконалішим йоґом. Для людини в такій свідомості Кр̣шн̣и не існує матеріальної діяльності, тому що вся її діяльність спрямована на Кр̣шн̣у. Чистий відданий постійно зайнятий: іноді він оспівує Господні імена, іноді слухає або читає книги про Кр̣шн̣у, іноді він готує праса̄дам або йде на базар, щоб купити що-небудь для Кр̣шн̣и, або прибирає в храмі чи миє посуд — все, що він робить, кожна мить його життя присвячена Кр̣шн̣і. Таку діяльність виконують в стані справжнього сама̄дгі.