Skip to main content

TEXT 2

제2절

Devanagari

데바나가리 문자

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ २ ॥

Text

원문

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
스리-바가반 우바짜 śrī-bhagavān uvāca
마이야베샤 마노 예 맘 mayy āveśya mano ye māṁ
니땨-육따 우빠사떼 nitya-yuktā upāsate
스랃다야 빠라요뻬따스 śraddhayā parayopetās
떼 메 육따따마 마따하 te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

동의어

śrī-bhagavān uvāca — the Supreme Personality of Godhead said; mayi — upon Me; āveśya — fixing; manaḥ — the mind; ye — those who; mām — Me; nitya — always; yuktāḥ — engaged; upāsate — worship; śraddhayā — with faith; parayā — transcendental; upetāḥ — endowed; te — they; me — by Me; yukta-tamāḥ — most perfect in yoga; matāḥ — are considered.

스리-바가반 우바짜: 최고인격신께서 말씀하셨습니다, 마이: 나에게, 아베샤: 집중하는, 마나하: 마음, 예: 하는 자들, 맘: 나를, 니땨: 항상, 육따하: 종사하는, 우빠사떼: 숭배하다, 스랃다야: 믿음으로, 빠라야: 초월적인, 우뻬따하: 부여된, 떼: 그들, 메: 나에 의해, 육따-따마하: 요가에서 가장 완벽한, 마따하: 간주한다.

Translation

번역

The Supreme Personality of Godhead said: Those who fix their minds on My personal form and are always engaged in worshiping Me with great and transcendental faith are considered by Me to be most perfect.

최고인격신께서 말씀하셨습니다: 나의 인간적 형상에 마음을 집중하며, 크고 초월적 믿음으로 항상 나를 숭배하는 데 종사하는 자들을 나는 가장 완벽한 자들이라 간주하느니라.

Purport

주석

In answer to Arjuna’s question, Kṛṣṇa clearly says that he who concentrates upon His personal form and who worships Him with faith and devotion is to be considered most perfect in yoga. For one in such Kṛṣṇa consciousness there are no material activities, because everything is done for Kṛṣṇa. A pure devotee is constantly engaged. Sometimes he chants, sometimes he hears or reads books about Kṛṣṇa, or sometimes he cooks prasādam or goes to the marketplace to purchase something for Kṛṣṇa, or sometimes he washes the temple or the dishes – whatever he does, he does not let a single moment pass without devoting his activities to Kṛṣṇa. Such action is in full samādhi.

아르주나의 질문에 대한 답으로, 끄리쉬나께서는 당신의 인간적 형상에 집중해서 믿음과 헌애로 숭배하는 자는 요가를 완성한 것으로 간주한다고 분명히 말씀하셨다. 이러한 끄리쉬나 의식을 가진 자들에 물질적 행위는 존재하지 않는데, 그 이유는 모든 것이 끄리쉬나를 위해 하는 행위이기 때문이다. 순수한 헌애자는 끊임없이 일한다. 때로는 구송하고, 때로는 끄리쉬나에 관해 듣거나, 책을 읽고, 때로는 시장에 가서 끄리쉬나를 위한 것을 사고 또는 요리하기도 하며, 설거지하거나 사원을 청소하기도 한다. 그가 무엇을 하든, 단 한 순간도 낭비함 없이 자기 행위를 끄리쉬나를 향한 봉사에 헌신한다. 이것이 바로 완전한 사마디(samādhi)의 경지에 있는 것이다.